Τμήμα Φιλοσοφίας | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ. 176/6-9-1999) και αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αμιγώς φιλοσοφικό τμήμα στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 με 157 προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες.

Αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί τόσο η ερμηνεία έργων του φιλοσοφικού κανόνα, όσο και η πραγμάτευση σύγχρονων φιλοσοφικών προβλημάτων και απόψεων.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος εστιάζει τόσο στην ενδελεχή ανάγνωση και ερμηνεία κειμένων του φιλοσοφικού κανόνα όσο και στη μελέτη σύγχρονων φιλοσοφικών ζητημάτων. Η ερμηνεία κειμένων συνιστά η ίδια άσκηση φιλοσοφίας και παρέχει το αναγκαίο υπόβαθρο για την κατανόηση σύγχρονων συζητήσεων, ενώ η πραγμάτευση σύγχρονων φιλοσοφικών ζητημάτων παρέχει το πλαίσιο των εννοιών και προβλημάτων που είναι απαραίτητο για τη γόνιμη ερμηνεία κλασικών φιλοσοφικών κειμένων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθμ. 29/26-11ου-2008 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 την προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί σε:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην:
α. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία
β. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών