Τμήμα Φαρμακευτικής | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Φαρμακευτικής, από την ίδρυσή του (1977) εκπαιδεύει και προετοιμάζει τους φοιτητές του με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και προκλήσεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αλλά και τις ανάγκες του Φαρμακευτικού Επαγγέλματος. Δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 1978 ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής ενώ από το 1983 μαζί με το Τμήμα Ιατρικής αποτελούν τη Σχολή Επιστημών Υγείας (Προεδρικό Διάταγμα 127/83).

Αντικείμενα του Τμήματος Φαρμακευτικής αποτελούν α) σε προπτυχιακό επίπεδο η εκπαίδευση των φοιτητών. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται περιοδικά στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της φαρμακευτικής επιστήμης και της τεχνολογίας αλλά και στις αλλαγές του φαρμακευτικού επαγγέλματος. β) στην έρευνα σε νέα πεδία της φαρμακευτικής επιστήμης και γ) στην αφομοίωση των σημερινών κατευθύνσεων της φαρμακευτικής επιστήμης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Μαθήματα: Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο (Α’ Έτος, Χειμερινό Εξάμηνο)
Γενική και Ανόργανη Χημεία
Φυσική
Πληροφορική
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βοτανική
Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες
Αγγλικά-Ι

ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο (Α’ Έτος, Θερινό Εξάμηνο)
Κλασσική Αναλυτική Χημεία
Οργανική Χημεία
Βιοχημεία Ι
Κυτταρική Βιολογία
Μορφολογία Ανθρωπίνου Σώματος
Αγγλικά-ΙΙ

ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο (Β’ Έτος, Χειμερινό Εξάμηνο)
Συνθετική Οργανική Χημεία
Βιοχημεία ΙΙ
Φυσιολογία Ι
Φυσικοχημεία
Εργαστήριο Γενικής & Ανόργανης Χημείας
Αγγλικά-ΙΙΙ

ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο (Β’ Έτος, Θερινό Εξάμηνο)
Φαρμακευτική Χημεία Ι
Φαρμακευτική Βιολογία
Φυσικοφαρμακευτική
Μοριακή Βιολογία – Γενετική
Φυσιολογία ΙΙ
Αγγλικά-IV

ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο (Γ’ Έτος, Χειμερινό Εξάμηνο)
Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ
Φαρμακολογία Ι
Χημεία Φυσικών Προϊόντων
Ενόργανη Ανάλυση Ι
Φαρμακευτική Ανοσολογία

ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο (Γ’ Έτος, Θερινό Εξάμηνο)
Φαρμακογνωσία Ι
Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ: Φάρμακα κατά των Λοιμώξεων – Ανόργανα Φάρμακα
Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ
Φαρμακευτική Τεχνολογίας Ι
Φαρμακολογία ΙΙ

ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο (Δ’ Έτος, Χειμερινό Εξάμηνο)
Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ
Φαρμακογνωσία Ι
Φαρμακολογία ΙΙ
Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ
Κλινική Φαρμακευτική
Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία

ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο (Δ’ Έτος, Θερινό Εξάμηνο)
Τοξικολογία
Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης
Χημεία & Τεχνολογία Καλλυντικών
Βιοφαρμακευτική – Φαρμακοκινητική
Φαρμακογνωσία ΙΙ
Φαρμακευτική Χημεία IV
Μεθοδολογία Απομόνωσης και Ταυτοποίησης Φυσ. Προϊόντων

ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο (Ε’ Έτος, Χειμερινό Εξάμηνο)
Μοριακή Φαρμακολογία Ι
Φαρμακευτική Πρακτική Ι
Διπλωματική Εργασία Ι

ΕΞΑΜΗΝΟ 10ο (Ε’ Έτος, Θερινό Εξάμηνο)
Βασικές Αρχές στη Φυσική της Πυρηνικής Φαρμακευτικής και Ραδιοφαρμακευτική
Φαρμακευτική Πρακτική ΙΙ
Διπλωματική Εργασία ΙΙ
Μοριακή Φαρμακολογία ΙΙ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Βιoμηχαvική Φαρμακευτική και Ανάλυση Φαρμάκων
  • Φαρμακoχημεία-Φυσικά Προϊόντα: Σχεδιασμός, Σύνθεση και Ανάλυση Βιοδραστικών Ενώσεων
  • Μοριακή Φαρμακολογία – Κλινική Φαρμακευτική
  • Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία και Βιοϊατρική
  • Φαρμακευτικό Marketing

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.