Τμήμα Επιστήμης των Υλικών | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης των υλικών και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν και απασχολούνται στους τομείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρμογών, του σχεδιασμού, παραγωγής και φυσικοχημικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες και την έρευνα στην επιστήμη και την τεχνολογία των προηγμένων υλικών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Ο σχεδιασμός της προπτυχιακή εκπαίδευσης στο Τμήμα αποσκοπεί στην ευρύτερη δυνατή κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου, τόσο σε σχέση με τις παραδοσιακές περιοχές της επιστήμης των υλικών όσο και και με τις πλέον σύγχρονες. Στον ερευνητικό σχεδιασμό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ερευνητικούς τομείς α) των μοριακών υλικών, β) των βιο-υλικών και γ) των μικροφασικών και νανοφασικών υλικών, όπου υπάρχουν οι αντικειμενικοί όροι και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που καθιστούν δυνατή την πρωτοποριακή παρουσία του Τμήματος στον ελληνικό χώρο και την ισχυρή θέση του διεθνώς.

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα : Γεωλογία, Μαθηματικά Ι, Πληροφορική Ι, Φυσική Ι, Εργαστήριο Φυσικής Ι, Χημεία I

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα : Επιστήμη Υλικών Ι, Εργαστήριο Ι Επιστήμης Υλικών, Μαθηματικά ΙΙ, Πληροφορική ΙΙ, Φυσική ΙΙ, Εργαστήριο ΙΙ Φυσικής, Χημεία ΙΙ

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα : Βιολογία Κυττάρου Ι, Επιστήμη Υλικών ΙΙ, Εργαστήριο ΙΙ Επιστήμης Υλικών, Μαθηματικά ΙΙΙ, Φυσική ΙΙΙ, Εργαστήριο ΙΙΙ Φυσικής, Φυσικοχημεία Ι

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα : Βιολογία Κυττάρου ΙΙ, Εργαστήριο Βιολογίας, Επιστήμη Υλικών ΙIΙ, Εργαστήριο ΙΙΙ Επιστήμης Υλικών, Μαθηματικά IV, Στατιστική και Πιθανότητες, Φυσική ΙV, Εργαστήριο ΙV Φυσικής, Χημεία ΙΙΙ

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Επιστήμη Υλικών ΙV, Εργαστήριο ΙV Επιστήμης Υλικών, Φυσικοχημεία ΙΙ , Εργαστήριο Φυσικοχημείας, Εισαγωγή στη Κβαντομηχανική, Χημεία ΙΙΙ
Μαθήματα Επιλογής: Γνωστική Ψυχολογία , Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι, Ηλεκτρονικές βαθμίδες και κυκλώματα, Θέματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης , Οικονομική της Τεχνολογίας Ι, Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών Ι

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Επιστήμη Υλικών V, Εργαστήριο V Επιστήμης Υλικών, Στατιστική Μηχανική, Στοιχεία Μοριακής Φυσικής και Κβαντικής Χημείας, Υλικά και περιβάλλον
Μαθήματα Επιλογής: Εισαγωγή στην Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ, Επιστήμη και Τεχνολογία Υγροκρυσταλλικών Υλικών, Οικονομική της Τεχνολογίας ΙΙ, Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών ΙΙ

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Επιστήμη Υλικών VΙ, Εργαστήριο VΙ Επιστήμης Υλικών
Μαθήματα Επιλογής: Θέματα Βιομηχανιών και Τεχνολογικών Εφαρμογών των Υλικών Ι, Μαγνητικά Υλικά, Οπτικά και Οπτοηλεκτρονικά Υλικά, Στοιχεία εισαγωγής στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Σύνθετα Υλικά, Υλικά Κατασκευών

Εξάμηνο 8
Μαθήματα Επιλογής : Επιστήμη Επιφανειών-Λεπτά υμένια, Ευφυή Υλικά, Ημιαγώγιμα Υλικά και Διατάξεις, Θέματα Βιομηχανιών και Τεχνολογικών Εφαρμογών των Υλικών ΙI, Κεραμικά και Ύαλοι, Προηγμένα Βιουλικά, Υπεραγωγοί και άμορφα Υλικά

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι προσφερόμενοι Μεταπτυχιακοί τίτλοι περιλαμβάνουν:

1) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υλικών ή/και

2) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υλικών (ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 2 επιπλέον εξάμηνα)

3) Συμμετοχή του Τμήματος σε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορούν με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις τους να απασχολούνται τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες, όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας:

• Στην έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και εμπορία υλικών, όπως κεραμικά, πολυμερή, ύαλοι, μέταλλα, υγροκρυσταλλικά υλικά, σύνθετα υλικά, υλικά κατασκευών, ευφυή υλικά κ.λ.π.

• Στην έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και εμπορία υλικών, όπως ημιαγώγιμα υλικά, υπεραγώγιμα υλικά, μαγνητικά υλικά, οπτικά και οπτοηλεκτρονικά υλικά, πολυμερικά, υγροκρυσταλλικά και γενικότερα μοριακά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική, οπτοηλεκτρονική και στις τηλεπικοινωνίες.

• Στην έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και εμπορία βιουλικών, βιοσυμβατών υλικών, βιολογικών υλικών και άλλων υλικών με εφαρμογές στη φαρμακευτική, οδοντιατρική και ιατρική.

• Σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, και όπου η έρευνα και ανάπτυξη νέων προηγμένων υλικών είναι απαραίτητες για την πρόοδο σε κάθε δραστηριότητα παραγωγής διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

• Ως επιστήμονες σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν την ευθύνη του επισήμου ελέγχου και σχεδιασμού υλικών τόσο εργαστηριακά όσο και με τη χρήση θεωρητικών μεθόδων και υπολογιστικών μεθόδων προσομοίωσης.

• Ως εργαστηριακοί επιστήμονες σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και τη διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών.

• Ως εκπαιδευτικοί στη Μέση Εκπαίδευση (εντασσόμενοι στον Κλάδο ΠΕ04 στον οποίο μπορούν να αποτελέσουν νέα χωριστή υποκατηγορία, π.χ. ΠΕ04.06 Επιστήμονες των Υλικών), σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια και Τ.Ε.Ε., φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., και Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, διότι το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τους κλάδους, της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας.

• Ως ερευνητές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά ινστιτούτα, ιδρύματα ερευνών και τμήματα έρευνας επιχειρήσεων.

• Ως πραγματογνώμονες συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε θέματα Επιστήμης των Υλικών.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών.