Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | Πανεπίστημιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημονικού δυναμικού που θα στελεχώσει επιχειρήσεις και οργανισμούς, ιδιωτικούς και μη, του αύριο. Έχει επίσης ως στόχο την μελέτη, αλλά όχι αποκλειστικά, των Ελληνικών οργανισμών και της υφιστάμενης κατάστασης τους, καθώς επίσης και την διατύπωση προτάσεων/ πολιτικών που θα τους καταστήσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς στις μελλοντικές προκλήσεις.

Προπτυχιακές Σπουδές

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Εξάμηνο1ο
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι, Μαθηματικά Ι, Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Οικονομική των Επιχειρήσεων Ι, Εισαγωγή στους Η/Υ, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Ξένη Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 2ο
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ, Μαθηματικά ΙΙ, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Προγραμματισμός Η/Υ, Στατιστική Ι, Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 3ο
Μικροοικονομική Ι, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Βάσεις Δεδομένων (Η/Υ), Στατιστική ΙΙ, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ, Μηχανογραφημένη Λογιστική (προαιρετικό)

Εξάμηνο 4ο
Μικροοικονομική ΙΙ, Μακροοικονομική, Οργανωτική Συμπεριφορά Ι, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι, Οικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ, Επιχειρηματικό Λογισμικό (Η/Υ), Ξένη Γλώσσα IV

Εξάμηνο 5ο
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Οικονομική της Τεχνολογίας Ι, Δημόσια Οικονομική, Κοστολόγηση Ι, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ξένη Γλώσσα V

Εξάμηνο 6ο
Επιχειρησιακή Στρατηγική ΙΙ, Κοστολόγηση ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

Τομέας Ι Οργάνωσης και Διοίκησης – Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων – Μάρκετινγκ
Οργανωτική Συμπεριφορά ΙΙ, Μάρκετινγκ Προγραμματισμός και Οργάνωση Πωλήσεων, Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ, Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

Τομέας ΙΙ Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης
Ελεγκτική, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Διοίκηση Τραπεζών

Τομέας ΙΙΙ Διαχείρισης Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
Οικονομική της Τεχνολογίας ΙΙ, Διαχείριση Τεχνολογίας Ι, Θεωρία Παιγνίων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Τομέας IV Διοίκησης Υπηρεσιών
Οικονομική του Τουρισμού, Διοίκηση του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αθλητική Διοίκηση, Αθλητικό Μάρκετινγκ, Οικονομική της Υγείας, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Εισαγωγή στην Έννοια της Πολιτιστικής Διαχείρησης, Διοίκηση των Πολιτισμικών Έργων και των αντίστοιχων Φορέων

Εξάμηνο 7ο
Τομέας Ι Οργάνωσης και Διοίκησης – Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων – Μάρκετινγκ

Επιλογή αξιολόγησης προσωπικού, Θεωρία Σταδιοδρομίας, Μάρκετινγκ- Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς, Διεθνικές Επιχειρήσεις, Επιχειρησιακή Στρατηγική ΙΙ, Οργάνωση Παραγωγής ΙΙ

Τομέας ΙΙ Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης
Φορολογική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Τομέας ΙΙΙ Διαχείρισης Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διαχείρηση Τεχνολογίας ΙΙ, Τεχνολογική και Ερευνητική Στρατηγική, Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τομέας IV Διοίκησης Υπηρεσιών
Τουριστικό Μάρκετινγκ, Πολιτική και Οργάνωση του Τουρισμού, Οικονομικά Θέματα Αθλητισμού, Διοίκηση Αθλητικών Προγραμμάτων και Γεγονότων, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας, Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομία του Πολιτισμού, Μάρκετινγκ Πολιτιστικών Προϊόντων

Εξάμηνο 8ο
Τομέας Ι Οργάνωσης και Διοίκησης – Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων – Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ. Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, Επιχειρηματικότητα

Τομέας ΙΙ Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης
Αναλυτική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Μηχανική

Τομέας ΙΙΙ Διαχείρισης Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, Διαχείριση Γνώσης, Καινοτομία και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Τεχνολογική Πρόοδος στην Ελλάδα

Τομέας IV Διοίκησης Υπηρεσιών
Ειδικά Θέματα Οργάνωσης & Διοίκησης Πολιτιστικών Έργων

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα απονέμει ΠΜΣ με τίτλο: «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων»

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών