Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα έχει ως αποστολή:

 • να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
 • να παρέχει στους/στις πτυχιούχους την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη,
 • να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών σε ζητήματα Παιδαγωγικής,
 • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων, και
 • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση,
 • να χορηγεί πτυχίο, το οποίο παρέχει στους/στις κατόχους τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε νηπιαγωγεία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Η διαμόρφωση του αναμορφωμένου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Tμήματος Νηπιαγωγών, δηλαδή η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ο καθορισμός του περιεχομένου των μαθημάτων και της αναλογίας των διαφόρων κατηγοριών, καθώς επίσης και η θέση της πρακτικής άσκησης, βασίστηκε:

Στην αναγκαιότητα της εξασφάλισης τόσο της επιστημονικής και της επαγγελματικής συγκρότησης των αποφοίτων του τμήματος, ώστε να είναι σε θέση:

 • να παρακολουθούν τις εξελίξεις των επιστημών της αγωγής
 • να προβαίνουν σε αυτοτελή έρευνα, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης σε ζητήματα εκπαίδευσης και διδακτικής
 • να εκπληρώνουν με υπευθυνότητα και επιτυχία το παιδαγωγικό – διδακτικό έργο τους. Έτσι, το Πρόγραμμα αποσκοπεί να είναι οι απόφοιτοι του τμήματος σε θέση να λειτουργούν ως κριτικοί εκπαιδευτικοί με στόχο τη συνεχή βελτίωση του έργου τους αλλά και ως επιστήμονες. Αυτό επιτυγχάνεται με υποχρεωτικά μαθήματα αλλά και με τη δυνατότητα να επιλέγουν και να εμβαθύνουν στις γνωστικές περιοχές και στα αντικείμενα με κριτήριο τα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, αλλά και τις μελλοντικές επαγγελματικές και επιστημονικές εξελίξεις. Το πρόγραμμα σπουδών, όπως διαμορφώνεται από την αρχή της επιστημονικής και επαγγελματικής συγκρότησης των αποφοίτων του τμήματος έχει τους εξής επιμέρους στόχους:

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει:

 • να κατανοήσουν βασικές έννοιες και θεωρίες των επιστημών της αγωγής και να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία τους (εκπαιδευτική κατάρτιση)
 • να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τις επιστήμες και τις τέχνες, από τις οποίες προέρχονται τα περιεχόμενα του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου (ειδική επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση)
 • να αποκτήσουν γνώσεις Διδακτικής των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου (διδακτική κατάρτιση)
 • να αναπτύξουν την ικανότητα στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης του εκπαιδευτικού έργου (σύνδεση προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης) και
 • να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν ξενόγλωσση επιστημονική βιβλιογραφία.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα:

A. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε πέντε κατευθύνσεις:

 • Στη Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα με αναγραφή κατεύθυνσης
 • Στις Πολιτισμικές Σπουδές (Σημειωτικές δομές και πρακτικές) με αναγραφή κατεύθυνσης
 • Στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Έρευνα με αναγραφή κατεύθυνσης
 • Στις Ψυχολογικές και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις της Διαφορετικότητας με αναγραφή κατεύθυνσης
 • Στη Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση με αναγραφή κατεύθυνσης

B. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Δημιουργική Γραφή

Γ. Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στη Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.