Μηχανικοί Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Βασικός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα στα πρώτα έτη της λειτουργίας έχει ως στόχο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, στους φοιτητές να εμβαθύνουν στις κατευθύνσεις:

(α) Επιστήμης Υπολογιστών,
(β) Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
(γ) Προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ενώ παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε μαθήματα διοίκησης, διαχείρισης παραγωγικών συστημάτων, καινοτομίας, μεταφορά τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, ιδιαίτερα πολύτιμων στην αγορά εργασίας. Οι παραπάνω κατευθύνσεις αυτές αντιστοιχούν σε τρεις ευδιάκριτους επαγγελματικούς, αλλά και επιστημονικούς κλάδους. Έγινε προσπάθεια ώστε η δομή του προγράμματος σπουδών να εφοδιάζει τους φοιτητές του τμήματος με τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται και να διαχειρίζονται θέματα που άπτονται και των τριών αυτών επιστημονικών περιοχών.

Στα έξι πρώτα εξάμηνα σπουδών παρέχονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις, ώστε απρόσκοπτα οι φοιτητές να μπορούν να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε από τις τρεις παρεχόμενες κατευθύνσεις ειδίκευσης. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με κατάλληλο συνδυασμό μαθημάτων από τους χώρους των Μαθηματικών και της Φυσικής, εφόδια απαραίτητα για την ανάπτυξη του επιστημονικού υποβάθρου που θα εξασφαλίζουν την κατανόηση των μαθημάτων κορμού, καθώς και βασικών μαθημάτων των τριών κατευθύνσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.