Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | ΠΑΜΑΚ

Από Γ. Τσαλίκης 8 Νοεμβρίου 2010

Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα και φυσικά, η κατάρτιση στελεχών που ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή. Οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες επιτρέπουν στους πτυχιούχους μας να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικά στελέχη, φορείς αλλαγής και δυνητικοί ηγέτες στις επιχειρήσεις και οργανισμούς που θα δραστηριοποιηθούν.

Η πραγματοποίηση αυτών των στόχων επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων που παρέχουν γενική γνώση στον τομέα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών, και εξειδικευμένη γνώση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Ακόμη, παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις του νομικού πλαισίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία σειράς νομικών μαθημάτων.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξάρτητα από νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η πραγματοποίηση αυτών των στόχων επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων που παρέχουν γενική γνώση στον τομέα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών, και εξειδικευμένη γνώση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Ακόμη, παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις του νομικού πλαισίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία σειράς νομικών μαθημάτων.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξάρτητα από νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της λογιστικής, φοροτεχνικής και χρηματοοικονομικής, είναι τα άτομα με τα οποία θα στελεχωθεί ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι έχουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να απασχοληθούν επιτυχώς:

1. στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως σε εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων.
2. σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία ως λογιστές, ελεγκτές, αναλυτές και αξιολογητές επενδυτικών προγραμμάτων.
3. σε κάθε είδους οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη της οργάνωσης και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστηρίου, σε κάθε επιχείρηση που έχει την ανάγκη κατάρτισης και σχεδιασμού προϋπολογισμών, σχεδιασμού και ανάλυσης χρηματοοικονομικών σχεδίων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διαχείρισης κινδύνου.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα σπουδών και η οργάνωση της διδασκαλίας μεταβάλλονται ώστε να προσαρμόζονται στις αλλαγές και απαιτήσεις της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας.
Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται συνολικά σε οκτώ εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι οργανωμένη σε εξαμηνιαία βάση με διάκριση σε χειμερινά και εαρινά εξάμηνα. Το σύνολο των εξαμήνων για την απόκτηση του πτυχίου ανέρχεται σε 8.

Τα μαθήματα που διδάσκονται διακρίνονται σε υποχρεωτικά και σε μαθήματα επιλογής. Ο κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του 54 μαθήματα συνολικά, εκ των οποίων τα 47 είναι υποχρεωτικά περιλαμβανομένης και της ξένης γλώσσας και τα υπόλοιπα 7 είναι κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ΠΜΣ-Λ&Χ οδηγεί στην απονομή:

α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική στις κατευθύνσεις:

i) Λογιστική και

ii) Χρηματοοικονομική.

β) Διδακτορικού Διπλώματος στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).