Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη | Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

Από Γ. Τσαλίκης 8 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ιδρύθηκε με το Π.Δ.3391/05 και με απόφαση των αρμοδίων αρχών και άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.

Αποστολή του η διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα της οικονομικής ζωής που απαιτεί την παρουσία στα προπτυχιακά προγράμματα οικονομικών επιστημών όλο και περισσότερο εξειδικευμένης γνώσης. Πολλοί σημαντικοί κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας ζητούν σήμερα οικονομολόγους εφοδιασμένους με άρτια θεωρητική κατάρτιση, αλλά και συγκεκριμένες γνώσεις και πρακτικές εξειδικεύσεις για την κάλυψη των αναγκών τους. Έτσι, στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής ανάπτυξης, διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για όλο και μεγαλύτερη διεπιστημονικότητα για την ορθολογική προσέγγιση της πολυσύνθετης αυτής διαδικασίας οικονομικής ανάπτυξης.

Μια δεύτερη διαπίστωση είναι ότι η άνιση, χωρικά, κατανομή της παραγωγικής δραστηριότητας με την περιφέρεια υστερεί σε συμμετοχή στη διαδικασία μίας ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Ως συνέπεια προκύπτει η ανάγκη ανάδειξης των τοπικών αναπτυξιακών προβλημάτων της περιφέρειας γενικά και συγκεκριμένων περιοχών ειδικότερα οι οποίες μπορούν να ενταχθούν αναπτυξιακά με πιο αποτελεσματικό τρόπο στο γενικότερο πρόγραμμα της στρατηγικής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα παραγωγικών δραστηριοτήτων στους τρεις βασικούς τομείς (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) της οικονομίας και σε επιμέρους κλάδους, όπως αυτοί της γεωργίας, φυσικών πόρων, τουρισμού, ναυτιλίας, υγείας, περιβάλλοντος. Οι πτυχιούχοι οικονομολόγοι καλούνται να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις στους τομείς αυτούς, οι οποίες να συνδυάζονται με άρτια κατάρτιση στα γενικά γνωστικά αντικείμενα και εργαλεία ανάλυσης, όπως Στατιστική, Οικονομετρία, Οικονομική ανάλυση, Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Θεσμικό Πλαίσιο, Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.ά.

Το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν οικονομικά, αλλά και να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες της Ελληνικής οικονομίας εντός και κυρίως εκτός του αστικού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα θα προσφέρει καλή γνώση και κατάρτιση στα γνωστικά πεδία-εργαλεία:

  • Οικονομική Θεωρία
  • Ποσοτικές μέθοδοι και σύγχρονη τεχνολογία
  • Διοίκηση και οργάνωση των επιχειρήσεων
  • Εφαρμογή της θεωρίας και των μεθόδων έρευνας στο συγκεκριμένο αντικείμενο τόσο σε επίπεδο κλάδου όσο και σε επίπεδο παραγωγικής μονάδος.

Επιπλέον, οι πτυχιούχοι θα είναι εξοπλισμένοι με δεξιότητες εξειδικευμένων γνώσεων στον πρωτογενή και αστικό τομέα, ώστε να έχουν πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης. Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος δίνει στους φοιτητές μας ένα εύρος και βάθος επιστημονικών γνώσεων με τις οποίες θα μπορούσαν να συνεχίσουν με επιτυχία τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Για την απόκτηση του Πτυχίου του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε σαράντα (40) μαθήματα, πέρα από το μάθημα της Ξένης Γλώσσας και το μάθημα της Ειδικής Διδακτικής. Από τα πενήντα έξι (56) μαθήματα, τα τριάντα δύο (32) είναι υποχρεωτικά. Επιπλέον, υποχρεωτικό είναι το μάθημα της Ξένης Γλώσσας. Σε κάθε εξάμηνο, προσφέρονται δυο μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει το ένα. Εξαίρεση αποτελεί το όγδοο (8ο) εξάμηνο, το οποίο περιλαμβάνει το μάθημα της Ειδικής Διδακτικής στη θέση του δεύτερου μαθήματος επιλογής.

Οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης εντοπίζονται τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και στον τομέα της έρευνας. Ενδεικτικά οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ασχοληθούν:

  • Στο Δημόσιο τομέα (Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μεταφορών, Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Περιφέρειες κτλ.).
  • Σε ερευνητικά Ινστιτούτα για τη σύνταξη και υλοποίηση αναπτυξιακών, ερευνητικών ή περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
  • Στον ιδιωτικό τομέα για τη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, τουριστικών εκμεταλλεύσεων.

Οι καλές επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματος προκύπτουν και από το γεγονός ότι το Τμήμα πρωτοτυπεί κατά το ότι καλύπτει υφιστάμενο κενό σε προγράμματα σπουδών συγγενών πανεπιστημιακών τμημάτων. Έτσι, το Τμήμα θα δώσει τη δυνατότητα απασχόλησης των πτυχιούχων του σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και ως μέλη ομάδων μελετών σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και προγραμματισμού, αλλά και σε θέσεις εργασίας σχετικές με την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.