Τμήμα Κοινωνιολογίας | Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 6 Νοεμβρίου 2010

Τo Τμήμα της Κoινωνιoλoγίας τoυ Παντείoυ Πανεπιστημίoυ στoχεύει στη συστηματική μελέτη της κoινωνίας, της κoινωνικής συμπεριφoράς στις ατoμικές και συλλoγικές της μoρφές, των κoινωνικών θεσμών, της διαδικασίας συγκρότησης και μεταβoλής της δoμής της ανθρώπινης κoινωνίας, των πρoβλημάτων πoυ αντιμετωπίζει o σημερινός άνθρωπoς. Πρoς τoύτo καλλιεργεί τη μελέτη των θεωρητικών επεξεργασιών πoυ πραγματεύoνται την κoινωνική ύπαρξη τoυ ανθρώπoυ, των θεωριών πoυ επεξεργάζoνται τις κoινωνικές διαδικασίες και επιχειρoύν την κατανόηση της ιστoρικής πoικιλίας της κoινωνικής μoρφoλoγίας, της πoικιλίας των πoλιτισμικών πρακτικών, των μoρφών συνείδησης, σκέψης και ιδεoλoγίας. Καλλιεργεί επίσης τις τεχνικές πoυ χρησιμoπoιoύνται σήμερα για τη διερεύνηση των κoινωνικών φαινoμένων.

Τo Τμήμα της Κoινωνιoλoγίας στoχεύει επίσης στη διάγνωση τoυ χαρακτήρα της σύγχρoνης ελληνικής κoινωνίας, στην ανάδειξη της ιστoρικής της ιδιαιτερότητας και την επισήμανση των πρoβλημάτων της. Τέλος σκoπεύει στην εκπαίδευση κoινωνιoλόγων, επιστημόνων πληρoφoρημένων και ικανών να επεξεργάζoνται συστηματικά τόσo τις επιστημoνικές, όσo και τις τρέχoυσες αντιλήψεις για τα κoινωνικά πρoβλήματα, πoυ τυχόν θα κληθoύν να αντιμετωπίσoυν στην επαγγελματική τoυς πρακτική. Για το λόγο αυτό επιδιώκει να εκπαιδεύσει αλλά και να πρoωθήσει τη διερεύνηση των επιμέρoυς πλευρών της κoινωνικής ζωής και των πρoβλημάτων πoυ δημιoυργεί η κoινωνική συνύπαρξη των ανθρώπων.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α΄ εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Αρχές Κοινωνιολογίας Ι 2. Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 3. Εισαγωγή στην Εγκληματολογία 4. Στατιστική Ι : Εισαγωγή στις μεθόδους μονοδιάστατης ανάλυσης & στην θεωρία της Δειγματοληψίας 5. Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές – Διδακτική Μεθοδολογία της Ιστορίας 6. Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία – Θεωρία και Φιλοσοφία της Αγωγής
Β΄ εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Αρχές Κοινωνιολογίας ΙΙ 2. Θεωρία Κοινωνικής Στρωμάτωσης 3. Στατιστική ΙΙ : Εισαγωγή στις μεθόδους διδιάστατης & πολυδιάστατης ανάλυσης 4. Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (φροντιστήριο) 5. Η Διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι (φροντιστήριο) 2. Ιστορία Εγκληματολογικών Θεωριών

Γ΄ εξάμηνο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Εισαγωγή στην Επιστημολογία 2. Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου ι. 3. Κοινωνική Θεωρία Ι φροντιστήριο) 4. Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας Ι. Η Ποιοτική Προσέγγιση 5. Κοινωνική Πολιτική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. 1. Δημοσιονομικοί Θεσμοί, Κοινωνία και Δημόσια πασχόληση 2. 1. Στοιχεία Κοινωνικής Λαογραφίας 3. Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ ροντιστήριο 4. Τοπική Κοινωνία Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και ειονότητες 5. Εγκληματολογική Θεωρία Ι 6. Γενικό Μέρος Ποινικού Δικαίου & Στοιχεία οινικής Δικονομίας 7. Ιστορία των Ιδεών Ι: Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός 8. Η Διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού ΙΙ 9. Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής 10. Κοινωνιολογία της Θρησκείας Ι: Θεωρητικά εύματα και Συγγραφείς 11. Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος Ι 12. Εμπειρική Εγκληματολογία Ιφροντιστήριο)

Δ΄ εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας . Η Ποσοτική Προσέγγιση (φροντιστήριο) 2. Κοινωνική Θεωρία ΙΙΙ 3. Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι (φροντιστήριο) 4. Οικονομία & Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου ι. Ι 5. Κοινωνική Θεωρία ΙΙ (φροντιστήριο)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Κοινωνιολογία των ΜΜΕ 2. Ναρκωτικά: Νομοθεσία και πολιτικές 3. Η Νεότερη Ευρωπαϊκή Πόλη 4. Τοπική Δημοκρατία και Περιφερειακή ργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 5. Φιλοσοφία της Ιστορίας 6. Εγκληματολογική Θεωρία ΙΙ 7. Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης ΙΙ 8. Στατιστική ΙΙΙ: Προχωρημένες Μέθοδοι νάλυσης Δεδομένων με τη Χρήση τατιστικών Πακέτων Η/Υ εργαστήριο) 9. Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος ΙΙ 10. Εμπειρική Εγκληματολογία ΙΙ

Ε΄ εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις του Π.Δ. και ων Θεσμών Ποινικής Δικαιοσύνης Ι 2. Σύγχρονη Κοινωνική & Πολιτική φιλοσοφία Ι 3. Τοπική Οικονομική Ιστορία: Η Συγκρότηση των ελληνικών Πόλεων 4. Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ: (φροντιστήριο) 5. Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Προστασία 6. Κοινωνιολογία των πολιτικών συστημάτων Ι: Μορφές των σύγχρονων πολιτικών συστημάτων και το ελληνικό πολιτικό σύστημα 7. Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Προβλήματα της Σύγχρονης Κοινωνιολογικής Θεωρίας 8. Κοινωνικές Ανισότητες Ι 9. Τοπική Κοινωνία και Διοίκηση 10. Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής Ι 11. Εγκληματικότητα και Κοινωνικός έλεγχος Ανηλίκων 12. Η Συγκρότηση της Βαλκανικής Περιφέρειας μετά το 1989 και ο ρόλος της Ελλάδας 13. Οικονομία & Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου αι. ΙΙ 14. Νεοελληνική Κοινωνία και Διαδικασίες παραγωγής της Λογιοσύνης Ι 15. Συγκριτική Εγκληματολογία 16. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι- Ιστορία των Παιδαγωγικών Συστημάτων 17. Κριτική Εγκληματολογία 18. Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων ΙΙ: Σύγχρονα Ρεύματα 19. Εθνική Ταυτότητα και Ελληνισμός της Διασποράς 20. Ιστορία Επιχειρήσεων
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1. Αγγλική γλώσσα ειδικότητας Ι 2. Γαλλική γλώσσα ειδικότητας Ι 3. Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα

ΣΤ΄ εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ειδικά Θέματα Ιστορίας Ι 2. Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις του Π.Δ. και των Θεσμών Ποινικής Δικαιοσύνης ΙΙ 3. Νεότερη Πολιτική & Κοινωνική Ιστορία της Ελλάδας 4. Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ 5. Κοινωνία, Στρατός και Πολιτική στην Ελλάδα – Τουρκία και στα Βαλκάνια 6. Οργανωμένο Έγκλημα 7. Κοινωνία και Υγεία – Πολιτικές Υγείας 8. (Μετά)-νεωτερικότητα και κοινωνιολογική θεωρία 9. Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ: Σύγχρονες θεωρίες για την εξουσία και την πολιτική νομιμοποίηση 10. Κοινωνικές Ανισσότητες ΙΙ. Πολιτικές για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 11. Κοινωνιολογία του Κυβερνοχώρου 12. Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής ΙΙ 13. Ανθρωπολογία της Βίας (φροντιστήριο) 14. Κριτική της Πρακτικής του Κοινωνικού Ελέγχου του Εγκλήματος Ι: Ανάκριση και ποινική Δίκη 15. Ποινολογία – Σωφρονιστική 16. Κοινωνιολογία του Δικαίου 17. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 18. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ – Ιστορία της Εκπαίδευσης 19. Το Φαινόμενο της Γραφειοκρατίας ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1. Θέματα Οικολογικής Φιλοσοφίας 2. Φύλο και Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία (φροντιστήριο) 3. Κοινωνία και Κοινοτισμός 4. Αγγλική γλώσσα ειδικότητας ΙΙ 5. Γαλλική γλώσσα ειδικότητας ΙΙ

Ζ΄ εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Μορφές Εγκληματικότητας Ι. Πληροφορική & Έγκλημα 2. Οργανωσιακή Κοινωνιολογία και Ένοπλες Δυνάμεις 3. Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτων ΙΙ: Μορφές των Σύγχρονων Κομματικών Συστημάτων και το Ελληνικό Κομματικό Σύστημα 4. Τεχνολογία και Οικονομικο-τεχνικός Μετασχηματισμός: Η Κοινωνία της Γνώσης 5. Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Φύλου και του Έθνους στα ΜΜΕ (φροντιστήριο) 6. Marx: Ιδεολογία και Πολιτική 7. Διδακτική της Κοινωνιολογίας – Ειδική Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών 8. Παγκοσμιοποίηση και Τρίτος Κόσμος 9. Αντεγκληματική Πολιτική 10. Η Εγκληματολογική Συμβολή των Διεθνών Οργανισμών 11. Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 12. Κοινωνικά Κινήματα και Εξεγέρσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη17ος-21ος αιώνας
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1. Πρακτική Άσκηση (ΓΚ) 2. Πρακτική Άσκηση( ΚΜ ) 3. Πρακτική Άσκηση (ΕΓΚ) 4. Πρακτική Άσκηση(ΝΚ)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1. Εγκληματολογία και Λογοτεχνία 2. Η Ελλάδα στα Χρόνια 1940-1950, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος 3. Εναλλακτικά Μέσα και Πρακτικές Επικοινωνίας 4. Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου 5. Γερμανική γλώσσα ειδικότητας Ι 6. Ιταλική γλώσσα ειδικότητας Ι

Η΄ εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Εγκληματολογικές Όψεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 2. Ειδικά Θέματα Ιστορίας ΙΙ 3. Κοινωνιολογία και Ιστορία των Κρίσεων 4. Ο Αθλητισμός στις Σύγχρονες Κοινωνίες 5. Οικονομικός και Κοινωνικός Μετασχηματισμός στα Βαλκάνια μετά το 1989 6. Άμεσες Επενδύσεις και Δημόσια Δάνεια στην Ελλάδα 19ος-20ος αιώνας 7. Παραδοσιακά και σύγχρονα Κοινωνικά Κινήματα 8. Νεοελληνική Κοινωνία και Διαδικασίες Παραγωγής της Λογιοσύνης: Κέιμενα για την Παιδεία και το Σχολείο από την εποχή των παλαιολόγων έως και τον 20ο αιώνα 9. Ιστορία των Ιδεών ΙΙ: Μαρξισμός 10. Οικονομική Εγκληματικότητα 11. Ληστεία και Εξεγέρσεις. Ο Ένοπλος του Αγροτικού Χώρου στην Ελλάδα του 19ου και 20ου αιώνα 12. Το Εγκληματικό Ζήτημα και η Επιστημονική, Εγκληματολογική Διαχείρισή του 13. Κοινωνία και Φιλοσοφία των Ελλήνων έως τον 15ο αιώνα 14. Αστικός Λαϊκός Πολιτισμός: Καραγκιόζης & Ρεμπέτικο Τραγούδι
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1. Κοινωνιολογία του Σύγχρονου Φαντασιακού 2. Γερμανική γλώσσα ειδικότητας ΙΙ 3. Ιταλική- γλώσσα ειδικότητας ΙΙ 4. Ισλάμ, Κοινωνία (Μειονότητες, Μετανάστες) και Πολιτική Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1. Πρακτική Άσκηση (ΓΚ) (ΓΚ) 2. Πρακτική Άσκηση (ΚΜ) 3. Πρακτική Άσκηση (ΕΓΚ) 4. Πρακτική Άσκηση (ΝΚ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΤ)
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Κοινωνικές Αναπαραστάσεις
*Από το Τμήμα Ψυχολογίας 2. Σχεδιασμός και Διοίκηση Έργου
* Από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. 2. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
* Από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 2. Κοινωνική Επιρροή Ι
*Από το Τμήμα Ψυχολογίας 3. Κοινωνική Επιρροή ΙΙ
*Από το Τμήμα Ψυχολογίας 4. 1. Πολιτισμική Εγκληματολογία
* Από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Πληροφορίες για τα υπόλοιπα τμήματα του Πάντειου Πανεπιστημίου, μπορείτε να βρείτε στο άρθροΠάντειο Πανεπιστήμιο | Παρουσίαση.