Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής | Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 6 Νοεμβρίου 2010

Η κοινωνική πολιτική ως γνωστικό αντικείμενο, έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και προϋποθέτει τη σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώνονται στους σκοπούς του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίοι συνίστανται στην εκπαίδευση επιστημόνων αναφορικά με τη μελέτη και την έρευνα της κοινωνίας και των προβλημάτων της, την ανάλυση των θεσμών, των κοινωνικών δομών και του διαχρονικού και συγχρονικού μετασχηματισμού τους, με τελικό στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Προπτυχιακές Σπουδές

Ι. XΕΙMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. Μαθήματα Υποχρεωτικά (ΥΠ)
Εισαγωγή στην οργάνωση και την δυναμική της κοινωνίας, Εισαγωγή στην οικονομική θεωρία, Επισκόπηση της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της Ευρώπης, Εισαγωγή στις Πανεπιστημιακές σπουδές και την επιστημονική σκέψη, Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνιολογία της Κοινωνικής Μεταβολής, Ιστορία της Κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη, Φύλο και Κοινωνική Πολιτική, Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική, Εισαγωγή στη Στατιστική: Περιγραφική στατιστική, Μέθοδοι σχεδιασμού, ελέγχου και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής Οικονομικές θεωρίες της Κοινωνικής Πολιτικής, Σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες

Β. Μαθήματα Επιλογής
Ιστορία της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, Αγροτική Γεωγραφία Αστεακή Γεωγραφία Η οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημογραφία της σύγχρονης Ελλάδας Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Κοινωνική Πολιτική, Πολιτική Θεωρία, Θεωρίες της Παγκοσμιοποίησης, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική, Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση, Τα οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής πρόνοιας, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, Εισαγωγή στις Εργασιακές σχέσεις, Οικονομικές πολιτικές αναδιανομής του εισοδήματος, Αγροτικός χώρος και Αγροτική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα, Τα κοινωνικά δικαιώματα, Στεγαστική πολιτική και κοινωνικές ανισότητες, Παγκοσμιοποίηση και Νέα Κοινωνικά Κινήματα, Συγκριτική Εκπαιδευτική Πολιτική, Δια βίου Εκπαίδευση, Μέθοδοι και τεχνικές της δημογραφικής ανάλυσης, Πληθυσμιακές μεταβολές, αγορά εργασίας και κοινωνική ασφάλιση, Ανεργία και Πολιτικές Απασχόλησης, Στοχαστικά Υποδείγματα για τις Κοινωνικές Επιστήμες

Γ. Σεμινάρια
Πληροφορική: SPSS

Δ. Εργασίες
Θερινή, Πτυχιακή

ΙΙ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. Μαθήματα Υποχρεωτικά (ΥΠ)
Κράτος και Κοινωνία, Εισαγωγή στο δίκαιο της Κοινωνικής πολιτικής, Κοινωνική και ιστορική δημογραφία, Εισαγωγή στην Νεοελληνική Κοινωνία, Εισαγωγή στην κοινωνιολογική θεωρία, Εισαγωγή στην κοινωνική και οικονομική γεωγραφία, Εισοδηματικές ανισότητες και φτώχεια, Εισαγωγή στη θεωρία των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών, Κοινωνική και Επαγγελματική Κινητικότητα, Εισαγωγή στη δειγματοληπτική θεωρία και πρακτική, Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας, Κοινωνική ένταξη και κοινωνικός αποκλεισμός

Β. Μαθήματα Επιλογής
Εισαγωγή στις ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους, Δεοντολογία της Κοινωνικής Έρευνας και της κοινωνικής παρέμβασης, Θέματα νεότερης και σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας, Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Κοινωνικών Υπηρεσιών Σύγχρονα κοινωνικά κινήματα και κοινωνικές παρεμβάσεις, Διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής., Γυναίκα και απασχόληση, Τα οικονομικά της υγείας Υγεία και υγειονομική πολιτική στη νεώτερη Ελλάδα, Ηλικία και κοινωνική πολιτική, Σύγχρονες τάσεις στον Τομέα των Εργασιακών Σχέσεων, Θεωρίες και θεσμοί εργατικής συμμετοχής, Κοινωνική εκπροσώπηση και κοινωνικός διάλογος στην Ευρώπη Τα Οικονομικά της απασχόλησης, Πολιτική του ελεύθερου χρόνου και του πολιτισμού Πολιτικές για την ισότητα των φύλων, Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δράσεις και Πολιτικές, Μορφές και Μετασχηματισμοί της Κοινωνικής και Οικονομικής Οργάνωσης του Ελληνικού Αγροτικού Χώρου, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Κοινωνικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής, Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ελληνικός αγροτικός χώρος, Άτομο και Κοινωνία, Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της εργασίας, Συγκριτική δημογραφική και πληθυσμιακή πολιτική (Ευρώπη και Κόσμος) Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου και του πολιτισμού, Εθνικό Κράτος, Υπερεθνικοί σχηματισμοί και συλλογική ταυτότητα, Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμών, Εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, Προκαπιταλιστικοί τρόποι παραγωγής – Η θεωρία της μετάβασης, Οι εργασιακές σχέσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τάσεις και προοπτικές, Κοινωνική Ρύθμιση της εργασίας και της απασχόλησης, Ύπαιθρος και τοπική ανάπτυξη, Θεωρίες των διακρίσεων και της κατάτμησης της αγοράς εργασίας, Στατιστική συμπερασματολογία, Κοινωνία της υπαίθρου και ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής

Γ. Σεμινάρια
Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής: Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εφαρμογές μεθόδων σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων Κοινωνικής πολιτικής, Πληροφορική SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) II

Δ. Εργασίες
Θερινή, Πτυχιακή

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική» (Φ.Ε.Κ. 262/1-3-2006, Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 14218/Β7), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Το Π.Μ.Σ. είναι διετούς φοίτησης και δεν έχει δίδακτρα.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες για τα υπόλοιπα τμήματα του Πάντειου Πανεπιστημίου, μπορείτε να βρείτε στο άρθροΠάντειο Πανεπιστήμιο | Παρουσίαση.