Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης | Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 6 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών λειτουργεί από το έτος 1963. Από τότε προσφέρει στην ελληνική κοινωνία στελέχη διοίκησης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αναμφισβήτητα, το Τμήμα έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας και στον ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό της κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Είναι το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου μας ως προς τον αριθμό των φοιτητών του και χορηγεί πτυχίο με δύο κατευθύνσεις, της δημόσιας οικονομικής και των δημόσιων θεσμών, οι απόφοιτοι των οποίων εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Παράλληλα, έχει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν τα βασικά ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
Οικονομικά Μαθηματικά
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή)
Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο
[Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Μικροοικονομική Ι
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος Ι)
Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης)
Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)
Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιστορία Οικον.Θεωριών
Οικονομική Πολιτική
Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)
Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων)
Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος ΙΙ)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Οικονομικός Προγραμματισμός
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών
Φιλοσοφία Δικαίου Ι
Ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης
Μάρκετινγκ Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. έτος 2008-09
Κοινοβουλευτικό Δίκαιο

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μακροοικονομική Ι
Δημόσια Οικονομική Ι
Στατιστική Ι
Θεμελιώδη Δικαιώματα (Γενικό Μέρος)
Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εφαρμογές στην Πληροφορική
Οικονομικά Συστήματα & Οικονομικοί Θεσμοί
Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική
Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο)
Ανθρωπολογία και Κοινωνιολογία του Δικαίου

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Νομισματική Θεωρία & Πολιτική
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Διεθνής Οικονομική Ι
Μακροοικονομική ΙΙ
Λογιστική Τυποποίηση Ι

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[194] Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
Εφαρμογές Φορολογικής Νομοθεσίας
Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων
Στατιστική ΙΙ
Εργατικό Δίκαιο Ι + Κ.Μ. 150 (Ε΄ Δ.Θ.)

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα) ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεμελιώδη Δικαιώματα (Ειδικό Μέρος)
Διοικητικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)
Δημοσιονομικό Δίκαιο (Δημόσιο Λογιστικό)
Ιστορία των Θεσμών του Δημοσίου Δικαίου Ι
Έλεγχος της Διοίκησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Εργατικό Δίκαιο Ι + Κ.Μ. 182 (Ε΄ Δ.ΟΙΚ.)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)
Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων
Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο)
Συνταγματική Ιστορία

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεωρία Γενικής Ισορροπίας
Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής
Διεθνής Οικονομική ΙΙ
Λογιστική Τυποποίηση ΙΙ
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας + Κ.Μ. 159 (Η΄ Δ.Θ.)
Δημοσιονομικό Δίκαιο (Φορολογικό) + Κ.Μ. 103 (ΣΤ΄ Δ.Θ.)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διοίκηση στην Εκπαίδευση
Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δημόσια Οικονομική ΙΙΙ
Λογιστική Εμπορικών Εταιρειών

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα) ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό)
Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικές Συμβάσεις- Αστική Ευθύνη του Κράτους- Δημόσια Κτήση)
Δημοσιονομικό Δίκαιο (Φορολογικό) + Κ.Μ. 103 (ΣΤ΄ Δ.ΟΙΚ.)
Ιστορία των Θεσμών του Δημοσίου Δικαίου ΙΙ
Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Περιφερειακή Πολιτική και Τουρισμός

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εταιρειών)
Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία
Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο)
Εργατικό Δίκαιο

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Χρηματοοικονομική Ι
Ελεγκτική
Δημοσιονομικό Δίκαιο (Δημόσιο Λογιστικό και Ευρωπαϊκή Ένωση)
Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο των Εταιριών)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οικονομική των Ενοποιήσεων
Διοικητική Λογιστική
Χωροταξία και Πολεοδομία
Οικονομετρία
Τραπεζική Λογιστική
Σύγχρονες Λειτουργίες του Κράτους Ι

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου
Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη Ι)
Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Κοινοτικές Ελευθερίες)
Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης
Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο των Αξιογράφων)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Διοικητική Μεταρρύθμιση
Διοίκηση στην Εκπαίδευση
Τραπεζικό Δίκαιο
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Εισαγωγή στους Θεσμούς της Διεθνούς Κοινότητας)
Στοιχεία Ποινικού Δικαίου
Ιστορία των Θεσμών του Ιδιωτικού Δικαίου

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης
Ανάλυση Εισροών- Εκροών
Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Σύγχρονοι Πολιτικοί Θεσμοί
Έλεγχος Φορολογίας και Κυρώσεις
Χρηματοοικονομική ΙΙ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών
Επιχειρησιακή Έρευνα
Οι Φόροι των Επιχειρήσεων
Συνεταιριστική Οικονομική
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θεωρία Κυκλικών Διακυμάνσεων
Πρακτική Άσκηση

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3(τρία)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών
Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη ΙΙ)
Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Κοινοτικές Πολιτικές)
Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη και Ελληνική Έννομη Τάξη
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Eυρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Διεθνείς Οργανισμοί)
Φιλοσοφία του Δικαίου ΙΙ
Διπλωματική Ιστορία της Ελλάδας
Διοίκηση Νοσοκομειακών Μονάδων
Αστικό Δίκαιο (Κληρονομικό Δίκαιο)
Βιοηθική και Σύνταγμα
Πρακτική Άσκηση

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα απονέμει:

α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Δημόσια Διοίκηση» στις εξής κατευθύνσεις:

  • Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης
  • Νομικού Πολιτισμού
  • Οικονομικής Επιστήμης
  • Παραγωγής και Διαχείρισης Στατιστικής Πληροφορίας
  • Φορολογίας και Ελεγκτικής
  • Σύγχρονων Μεθόδων Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο Management)

Και οδηγεί σε:

β) Διδακτορικό Δίπλωμα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες για τα υπόλοιπα τμήματα του Πάντειου Πανεπιστημίου, μπορείτε να βρείτε στο άρθροΠάντειο Πανεπιστήμιο | Παρουσίαση.