Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας | ΓΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 3 Νοεμβρίου 2010

Η Βιοτεχνολογία αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο σύνθετο επιστημονικό κλάδο, με σημαντική τεχνολογική συνεισφορά στους τομείς της υγείας, της διατροφής, της ενέργειας και της ποιότητας ζωής της σύγχρονης κοινωνίας και είναι τεράστιες οι επενδύσεις σε παγκόσμια κλίμακα στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στις εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας. Παρ’ όλα αυτά, η χρησιμοποίηση βιοτεχνολογικών μεθόδων στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής και της προστασίας του περιβάλλοντος στη χώρα μας είναι περιορισμένη.

Το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α. λειτουργεί από το 1989 με σκοπό τη δημιουργία στελεχών υψηλού επιστημονικού επιπέδου, ικανών να μετέχουν ενεργά στην εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων γεωπονικών τεχνολογιών, οι οποίες συμβάλλουν οριστικά τόσο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, όσο και στην αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων των παραδοσιακών μεθόδων. Οι διδακτικές και οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος είναι σύμφωνες με τις τρέχουσες αντιλήψεις και προοπτικές της Βιοτεχνολογίας και εφαρμόζεται Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο εκτός από ένα κορμό γενικών, γεωπονικών και βασικών βιοτεχνολογικών μαθημάτων, περιλαμβάνει και ένα ευέλικτο σύνολο μαθημάτων επιλογής που καλύπτουν τα επιμέρους πεδία της γεωπονικής βιοτεχνολογίας, ώστε να προσαρμόζεται στους στόχους των φοιτητών για παραπέρα εξέλιξη. Το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α. καλύπτει ένα τομέα αιχμής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Εθνική Οικονομία, ο οποίος απαιτεί επιστήμονες ικανούς να προσαρμόσουν και εφαρμόσουν τις νέες επαναστατικές τεχνολογίες σε μία Ελληνική Γεωργία διεθνώς ανταγωνιστική σε εφόδια, ποιότητα και κόστος παραγωγής, αλλά και παράλληλα οικολογικά σωστή.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι σπουδές διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνουν:

1. έξι εξάμηνα βασικού κορμού από τα οποία τέσσερα εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο και 4ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (5ο και 6ο) γενικής γεωπονικής υποδομής
2. τρία εξάμηνα (7ο, 8ο και 9ο) προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης και ένα εξάμηνο (10ο), που διατίθεται για την εκπόνηση της πτυχιακής μελέτης και για σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και αντίστοιχο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Περιγραφή και Στόχοι του Προγράμματος Μεταοπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Το ΠΜΣ του Τμήματος με τίτλο «Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία» παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις «Βιοδραστικά Προϊόντα και Πρωτεϊνική Τεχνολογία» και «Μοριακή Οικολογία και Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών», καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΔΔΕ) στη Γεωπονική Βιοτεχνολογία.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία επιστημονικού δυναμικού, το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες αγροβιοτεχνολογικές εφαρμογές και θα στελεχώσει Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και Επιχειρήσεις Βιοτεχνολογίας ή Επιχειρήσεις με συναφή δραστηριότητα, με παροχή επιστημονικού έργου υψηλού επιπέδου και ανταγωνιστικών υπηρεσιών που θα ενισχύσουν την Ελληνική Οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας  ΓΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΓΑΠ μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο | ΓΑΠ | Παρουσίαση.