Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών | ΓΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 3 Νοεμβρίου 2010

Το Tμήμα ΕΖΠΥ αποσκοπεί στη δημιουργία άρτια καταρτισμένων επιστημόνων ικανών να εφαρμόζουν τις αρχές της βιολογίας, της τεχνολογίας και της οικονομίας σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή, διαχείριση και διατήρηση των αγροτικών ζώων και των κατάλληλων για μαζική παραγωγή υδρόβιων οργανισμών.Το επιστημονικό εύρος του Τμήματος αφορά σε έναν διεπιστημονικό κλάδο ο οποίος απαιτεί βαθιά γνώση πολλών άλλων κλάδων, όπως η Γενετική, Διατροφή, Φυσιολογία, Τεχνολογία, Υγιεινή, Ηθολογία, Βιοτεχνολογία, Οικονομία, marketing κα. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μεγάλο εύρος μαθημάτων όπως: Ανατομία-Φυσιολογία, Διατροφή, Γενετική, Εκτροφή αγροτικών ζώων, ιχθύων, διθύρων μαλακίων και δεκάποδων καρκινοειδών.

Περιλαμβάνει την εκτροφή διαφόρων ειδών ζώων, όπως: βοοειδή, βουβάλια, πρόβατα, αίγες, πτηνά (όρνιθες, πάπιες, χήνες, στρουθοκάμηλοι), χοίροι, κουνέλια, ελάφια, ζαρκάδια και υδρόβιων οργανισμών κά με σκοπό την παραγωγή γάλακτος, κρέατος, μαλλιού, αυγών και ιχθύων, διθύρων μαλακίων (μύδια, στρείδια) και δεκάποδων καρκινοειδών (γαρίδες, αστακοί). Για την επίτευξη της παραγωγής χρησιμοποιούνται διάφορα παραγωγικά συστήματα (εκτατικό, ημιεντατικό, εντατικό), ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση (γάλα, κρέας, αυγά) και το είδος του ζώου (αγελάδα, χοίρος, πρόβατο, αίγα κα). Στην περίπτωση της αγελαδοτροφίας, χοιροτροφίας, ορνιθοτροφίας και ιχθυοτροφίας η παραγωγική διαδικασία λαμβάνει συχνά τη μορφή μιας εντατικοποιημένης, υψηλά οργανωμένης επιχείρησης. Η ορθολογική διατήρηση/διαχείριση των ζώων προϋποθέτει την άριστη και ισόρροπη αξιοποίηση των διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής (έδαφος, κατασκευές, γενετικό υλικό, τεχνολογικός εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, κα). Ο τομέας της ζωικής παραγωγής συμμετέχει κατά 28% περίπου στην ακαθάριστη αξία της γεωργικής παραγωγής και απασχολεί το 23% των αγροτών. Ωστόσο, δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες σε ζωοκομικά προϊόντα. Στις υπόλοιπες χώρες της E . E ., η αξία της ζωικής παραγωγής υπερβαίνει το 60% της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής ενώ στη χώρα μας το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο του 30% με τάση μείωσης τα τελευταία χρόνια. Η κτηνοτροφία και οι υδατοκαλλιέργειες στη χώρα μας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για: την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, την αναβάθμιση και διατήρηση του πληθυσμού στις ορεινές, ημιορεινές και μειονεκτικές περιοχές, τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και την προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα, κύριες επιδιώξεις είναι: η μείωση του κόστους παραγωγής, η βελτίωση των συνθηκών διατήρησης των ζώων, η ισόρροπη ανάπτυξη εντατικής και εκτατικής κτηνοτροφίας, ο έλεγχος της ποιότητας και η πιστοποίηση των ζωοκομικών προϊόντων, η αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και ο σεβασμός του αγροτικού οικοσυστήματος.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος στελεχώνουν δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οργανισμοί του Δημοσίου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τεχνικά Λύκεια κλπ.), τον ιδιωτικό τομέα (κτηνοτροφικές, ιχθυοτροφικές και μυδοτροφικές επιχειρήσεις, εργοστάσια παρασκευής ζωοτροφών, φαρμακευτικές εταιρίες κλπ..) ή ακόμη δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέρος αυτών απασχολούνται ως ερευνητές σε διάφορα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, ή σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η θεωρητική διδασκαλία συνοδεύεται από εργαστηριακή εξάσκηση στο Κτηνοτροφείο και στο Ιχθυοτροφείο του Πανεπιστημίου και στα Εργαστήρια του Τμήματος. Επίσης η εκπαιδευτική δραστηριότητα συνοδεύεται με υποχρεωτική πρακτική άσκηση των φοιτητών σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών.

Εκτός του εκπαιδευτικού έργου, εξίσου σημαντική είναι και η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος. Το ερευνητικό έργο στοχεύει στην αναζήτηση νέων γνώσεων και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας με σκοπό την ποσοτική και την ποιοτική βελτίωση των παραγομένων προϊόντων, τη βελτίωση της ευζωίας στις εκτροφές των αγροτικών ζώων και υδρόβιων οργανισμών, με ταυτόχρονη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος

Εκτός από την παροχή επιστημονικών γνώσεων σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η δημιουργία νέων επιστημόνων με αυξημένο αίσθημα ευθύνης και προσφοράς στον παραγωγό, την τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία, γενικότερα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι σπουδές διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνουν:

1. έξι εξάμηνα βασικού κορμού από τα οποία τέσσερα εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο και 4ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (5ο και 6ο) γενικής γεωπονικής υποδομής
2. τρία εξάμηνα (7ο, 8ο και 9ο) προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης και ένα εξάμηνο (10ο), που διατίθεται για την εκπόνηση της πτυχιακής ερευνητικής μελέτης και για σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Επιστήμης Zωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του ΓΠΑ, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για πληρέστερη κατάρτιση ειδικευμένων νέων επιστημόνων, οργάνωσε και λειτουργεί δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για τα ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Το πρώτο με τίτλο «Παραγωγικά Συστήματα Eκτροφής Ζώων» με τις παρακάτω ειδικεύσεις:
α. Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας
β. Διατροφή και Τεχνολογία Ζωοτροφών
γ. Διαχείριση και Υγιεινή Αναπαραγωγής Ζώων

και το δεύτερο με τίτλο «Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών»

Τα Πρoγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την εκπαίδευση επιστημόνων, ικανών να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διαχείριση Παραγωγικών Συστημάτων Εκτροφής Ζώων και Υδρόβιων Οργανισμών με έμφαση στις αλληλεπιδράσεις οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών παραμέτρων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών  ΓΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΓΑΠ μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο | ΓΑΠ | Παρουσίαση.