Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γ. Μηχανικής | Γ.Π.Α

Από Γ. Τσαλίκης 3 Νοεμβρίου 2010

To Αντικείμενο του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής είναι η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα από την κοινωνία, καθώς και η εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας στους τομείς της Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και της Γεωργικής Μηχανικής.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το προπτυχιακό πρόγραμμα αποσκοπεί:

 • Στη μετάδοση γνώσεων που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
 • Στην εξοικείωση των σπουδαστών με τους τρόπους αναζήτησης της επιστημονικής γνώσης στα αντικείμενα του ευρύτερου γνωστικού πεδίου του Τμήματος και
 • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στα σχετικά επιστημονικά αντικείμενα

Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη διαχείριση μιας αποτελεσματικής τεχνικής υποδομής, καθώς και την αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών πόρων όπως το έδαφος και το νερό, με τρόπο που να λαμβάνει εκ των προτέρων υπόψη την αειφορία των πόρων και την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις και κατασκευές απαιτούνται για την ανάπτυξη της γεωργίας, η οποία αποτελεί τη θεμελιώδη υποδομή κάθε χώρας. Τέτοιες κατασκευές είναι τα έργα υποδομής για την αξιοποίηση, μεταφορά και διανομή του νερού, τα έργα στράγγισης, τα αντιπλημμυρικά καθώς και τα έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης των εδαφών, τα θερμοκήπια, οι κτηνοτροφικές και ιχθυοτροφικές μονάδες, καθώς και οι εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάμων και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός όπως τα αγροτικά μηχανήματα κατεργασίας εδάφους και συλλογής γεωργικών προϊόντων, η γεωργία ακρίβειας, οι αυτοματισμοί και η ρομποτική στα συστήματα γεωργικής παραγωγής, καθώς επίσης η δημιουργία και η ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ή αναπτύσσονται τα φυτά, ή στεγάζονται τα αγροτικά ζώα ή συντηρούνται τα αγροτικά προϊόντα είναι υποδομή αναγκαία και απαραίτητη για τη χαμηλού κόστους γεωργική παραγωγή και τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών άριστης ποιότητας. Απαραίτητο συμπλήρωμα των αγροτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων αποτελεί σήμερα και η διαχείριση και η αξιοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων με την οποία επιτυγχάνεται η αρμονική συνύπαρξη της γεωργίας με το φυσικό περιβάλλον.

Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων όπως η κατάλληλη χρήση του νερού στη γεωργία, οι αρδεύσεις, οι στραγγίσεις,, η κατάλληλη χρήση των εδαφών, η βελτίωσή τους και η προστασία τους, ο προσδιορισμός και η πλήρης γνώση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων νερών και εδαφών καθώς και της σχέσης του συστήματος «έδαφος-φυτό-ατμόσφαιρα» είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αειφόρο και χαμηλού κόστους παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Η ανάπτυξη και εφαρμογή των τελευταίων δυνατοτήτων και μεθόδων της Πληροφορικής (GIS, μοντέλα, κ.α.) σε όλους τους παραπάνω τομείς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των διαδικασιών.

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α. έχει μια τεράστια εμπειρία στη σύνδεση πολύ διαφορετικών επιστημών και τεχνολογιών, στην υποβολή και κατάρτιση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων δημιουργίας τεχνικής υποδομής στη γεωργία, αειφόρου αξιοποίησης των φυσικών πόρων, καθώς και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι λοιπόν μοναδικό στην παροχή γνώσεων και τη δημιουργία δεξιοτήτων σε αποφοίτους, που καλούνται να συμβάλουν στην ανάπτυξη του σημαντικού αυτού τομέα της Εθνικής Οικονομίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:

α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στους εξής τομείς:

 • Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Εδαφολογία – Διαχείριση Εδαφικών Πόρων
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στους Φυσικούς Πόρους
 • Τεχνική των Αρδεύσεων
 • Ενεργειακά συστήματα – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Συντήρηση Νωπών Αγροτικών Προϊόντων
 • Περιβάλλον Θερμοκηπίου
 • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλικά στην Αειφόρο Αγροτική Παραγωγή και στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος
 • Σύγχρονες Τεχνικές Εκμηχάνισης της Γεωργίας

β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής  ΓΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΓΑΠ μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο | ΓΑΠ | Παρουσίαση.