Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από την έμφαση στην κατανόηση όλων των συνιστωσών της οργάνωσης, λειτουργίας και μετασχηματισμού του χώρου και την απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας για τη σύνταξη προγραμμάτων χωρικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, οικονομικού προγραμματισμού και διαδικασιών διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων. Παράλληλα οι σπουδές επιδιώκουν την απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση προηγμένων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στη διαδικασία αποφάσεων και στη σύνταξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων σε ζητήματα Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Προπτυχιακές Σπουδές

Η κεντρική φιλοσοφία του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης εστιάζει στη συμπληρωματική ανάπτυξη των βασικών κατευθύνσεων των σπουδών και την ενίσχυση του συντονισμού και της συνέργειας τόσο οριζόντια ανάμεσα στα μαθήματα κάθε κατεύθυνσης όσο και κάθετα ανάμεσα στις επιμέρους κατευθύνσεις. Παράλληλα προσφέρει όσα ειδικά μαθήματα κρίνονται απαραίτητα για τη συμπλήρωση της επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας των αποφοίτων.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η συνοχή των σπουδών και η σύνθεση της φυσιογνωμίας του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ως επιστήμονα και επαγγελματία με επάρκεια ανταπόκρισης σε όλο το φάσμα των ζητημάτων του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης σε όλα τα γεωγραφικά και διοικητικά επίπεδα και κλίμακες από την τοπική έως τη διεθνή. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας θεωρίες, μέθοδοι και τεχνικές συνδυάζονται με σκοπό την αντιμετώπιση των συνθετικών θεμάτων του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης.