Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Tο Πρόγραμμα Σπουδών έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του γερμανικού πολιτισμού και να καλύψουν τις ανάγκες της Εκπαίδευσης, της έρευνας, της μετάφρασης και της επικοινωνίας σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές, πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων, χωρίζονται σε 2 κατευθύνσεις:

Γλωσσολογίας και Διδακτικής

Στόχος των μαθημάτων της γλωσσολογίας είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με το φαινόμενο της γλώσσας ως ανθρώπινης ικανότητας (langage), με τα συστήματα της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας (langue) και με τη χρήση των γλωσσικών αυτών συστημάτων στην επικοινωνία σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (parole).

Κύριο μέλημα της κατεύθυνσης της Γλωσσολογίας είναι να παρουσιάσει και στη συνέχεια να συνδέσει τις γλωσσολογικές προσεγγίσεις με τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Γερμανικής ως πρώτης, δεύτερης/ξένης γλώσσας, επειδή στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας εκπαιδεύονται κυρίως καθηγητές/καθηγήτριες της γερμανικής γλώσσας. Τα μαθήματα γλωσσολογίας δεν εξετάζουν τη γλώσσα μόνο ως σύστημα, αλλά και ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης πολιτισμού στον γερμανόφωνο και στον ελληνόφωνο χώρο. Με την έννοια αυτή συνδέονται και με τα μαθήματα στην κατεύθυνση της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού.

Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

H κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισμού αποσκοπεί σε μια πιο επισταμένη ενασχόληση με τη γερμανόφωνη λογοτεχνία και κριτική καθώς και στην ένταξή αυτών στα ευρωπαϊκά πολιτισμικά συμφραζόμενα. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό και να καλλιεργήσουν την γλωσσική τους ευαισθησία.
Σκοπός επίσης είναι η ανάδειξη της δυνατότητας των πολλαπλών επιστημονικών προσεγγίσεων στον χώρο της γραμματολογίας, εισάγοντας την αρχή μίας διεπιστημονικής οπτικής.Τα επιλεγόμενα μαθήματα έχουν ως επί το πλείστον σεμιναριακή μορφή και υπάγονται, ως προς τη θεματική αλλά και τον τρόπο προσέγγισης του εκάστοτε αντικειμένου τους, σε ποικίλες κατηγορίες καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων. Σε αυτά οι φοιτητές/τριες καλούνται να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της αφηγηματολογίας, να ασκηθούν στην κειμενική ανάλυση και την χρήση της βιβλιογραφίας καθώς και στο χειρισμό του επιστημονικού λόγου γενικότερα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο»

Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα

1. Μετάφρασης και Διερμηνείας

2. Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισµός (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός)

3. Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Tμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | AΠΘ.