Πολιτικοί Μηχανικοί | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία από την οποία διακατέχεται το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στη δημιουργία όχι μηχανικών-τεχνοκρατών, αλλά ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων επιστημόνων, με εμπεριστατωμένες τεχνικές γνώσεις αλλά ταυτόχρονα και με άποψη για τα σημαντικά θέματα του κλάδου και με κοινωνικές ευαισθησίες. Κύριο μέλημα του Τμήματος είναι η συνεχής βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης προ- και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, έτσι ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας να αποκτούν το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στο έντονα πλέον ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον. Παράλληλα με την μετάδοση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, γίνεται προσπάθεια καλλιέργειας της υπευθυνότητας, της συνεργασιμότητας και του δημιουργικού και αποτελεσματικού τρόπου σκέψης που χαρακτηρίζει τον Μηχανικό. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, έχοντας κατακτήσει μέσα από την συνεχή προσπάθεια των μελών του κυρίαρχη θέση στην επιστημονική/τεχνολογική εκπαίδευση και έρευνα της χώρας, και διαθέτοντας παράλληλα ένα πολύ καλό όνομα σε διεθνές επίπεδο, παρέχει σήμερα στους φοιτητές του υψηλού επιπέδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Προωθεί επίσης με επιτυχία την έρευνα και την τεχνολογία σε τομείς αιχμής και κατέχει την πρώτη θέση στο Α.Π.Θ. και μία από τις υψηλότερες μεταξύ όλων των Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων στην εισροή πόρων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Μέσα σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στοχεύει στην περαιτέρω συνεχή βελτίωση των επιδόσεών του σε όλους τους τομείς, διατηρώντας ταυτόχρονα τον σεβασμό στην ακαδημαϊκή παράδοση και την πίστη στο όραμα ενός δημόσιου Πανεπιστημίου στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.

Προπτυχιακές Σπουδές

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού Όλων των Τομέων

1ο Εξάμηνο
Δομικά Υλικά Ι, Μαθηματικά Ι, Φυσική, Τεχνική Μηχανική

2ο Εξάμηνο
Εφαρμογές Πληροφορικής σε Θέματα Πολιτικού Μηχανικού, Δομικά Υλικά IΙ, Μαθηματικά IΙ, Πληροφορική, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολεοδομία – Χωροταξία, Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων I, Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεώρησης και Πολιτικής

3ο Εξάμηνο
Τεχνική Γεωλογία I. Γεωλογία Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Οικοδομική I, Μαθηματικά IΙΙ, Γεωδαισία I, Μηχανική Ρευστών, Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων ΙΙ

4ο Εξάμηνο
Εφαρμοσμένη Στατική I, Οικοδομική IΙ, Αριθμητική Ανάλυση, Γεωδαισία IΙ, Υδραυλική, Συγκοινωνιακή Τεχνική, Δομικές Μηχανές

5ο Εξάμηνο
Εφαρμοσμένη Στατική IΙ, Φωτογραμμετρία – Γεωπληροφοριακά Συστήματα, Εδαφομηχανική, Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία, Υδραυλικά έργα I, Οδοποιία I

6ο Εξάμηνο
Εφαρμοσμένη Στατική IΙΙ, Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα I, Μεταλλικές Κατασκευές I, Οδοποιία IΙ, Επιφανειακοί Φορείς I, Τεχνική Περιβάλλοντος I, Σχεδιασμός των Μεταφορών

7ο Εξάμηνο
Ακτομηχανικη – Λιμενικά Έργα, Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα IΙ, Μεταλλικές Κατασκευές IΙ, Οργάνωση και Προγραμματισμός Έργων, Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις, Υδραυλικά Έργα IΙ

1.Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Των Κατασκευών I

2. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής:
Υπολογιστική Υδρολογία

3. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Μαθήματα Επιλογής
Τεχνική Γεωλογία IΙ, Τεχνικές Γεωλογικές Έρευνες σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού

4. Τομέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης
Μαθήματα Επιλογής
Σχεδιασμός και Κατασκευή Οδοστρωμάτων και Εργαστηριακοί Έλεγχοι

8ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα ΙΙΙ, Δυναμική Κατασκευών I, Τεχνικά Έργα Υποδομής

1. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

Μαθήματα Επιλογής
Επιφανειακοί Φορείς IΙ, Πυροπροστασία Των Κατασκευών, Ειδικά Θέματα Οικοδομικής, Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Των Κατασκευών IΙ, Μεταλλικές Κατασκευές IΙΙ

2. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Μαθήματα Επιλογής
Υδραυλική Ανοιχτών Αγωγών, Υδραυλική των Υπόγειων Ροών, Αριθμητικές Μέθοδοι στην Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα, Τεχνική Ποταμών I: Μεταφορά Φερτών Υλών-Στρωματώδεις Ροές, Ανάλυση Συστημάτων και Επικινδυνότητας, Περιβάλλον και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Μαθηματικά Ομοιώματα Ρύπανσης και Λειτουργίας Υδατικών Οικοσυστημάτων, Παράκτια Ωκεανογραφία

3. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
Εργαστηριακές και Επιτόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής, Bραχομηχανική I. Θεωρία – Γενικές Εφαρμογές, Τεχνική Γεωδαισία, Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπηση – Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας

4. Τομέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
Φιλοσοφία Της Τεχνολογίας I, Συστήματα Μεταφορών

Μαθήματα Επιλογής
Οργάνωση και Διοίκηση Δομικών Επιχειρήσεων, Κυκλοφοριακός Έλεγχος, Μεταφορές και Περιβάλλον, Σχεδιασμός και Κατασκευή Αεροδρομίων, Βελτιστοποίηση Παραγωγής Έργων, Οικονομική των Μεταφορών

9ο Εξάμηνο

1. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής

Λεπτότοιχες Διατομές-Ελαστική Ευστάθεια, Δυναμική Κατασκευών IΙ
Μαθήματα Επιλογής
Αντισεισμική Τεχνολογία – Παθολογία Κατασκευών Σκυροδέματος, Εισαγωγή Στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Ολόσωμες Γέφυρες, Πειραματική Μηχανική, Ειδικές Κατασκευές Σκυροδέματος, Ξύλινες Κατασκευές, Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία, Σιδηρές Γέφυρες, Επισκευή Κτιρίων από Σκυρόδερμα και Τοιχοποιία, Συμπεριφορά και Ιδιότητες Οπλισμένου Σκυροδέρματος, Ενεργειακός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση της Ηλιακής Ενέργειας στα Κτίρια, Τεχνικές Προγραμματισμού και Χρήση Λογισμικού Η/Υ στις Κατασκευές

2. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Μαθήματα Επιλογής

Mη Μόνιμες Ροές, Υδρομετρία & Υδραυλικά Ομοιώματα, Υδρολογική Σύνθεση και Προσομοίωση, Τεχνική Ποταμών IΙ (Σχεδιασμός Έργων και Διαχείριση), Υδροδυναμικά Έργα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Περιβαλλοντική Υδραυλική, Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού, Επεξεργασία Βιομηχανικών Αποβλήτων, Σχεδιασμός – Μελέτη & Κατασκευή Λιμένων, Παράκτια Τεχνικά Έργα, Κυματομηχανική, Γεωθερμία

3. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής

Στοιχεία Τεχνικής Σεισμολογίας – Εδαφοδυναμική, Βαθείες Θεμελιώσεις και Διαφράγματα Αντιστήριξης, Αριθμητικές Μέθοδοι Στη Γεωτεχνική Μηχανική, Γεωτεχνικά και Υπόγεια Έργα I, Βραχομηχανική IΙ/ Επιφανειακές και Υπόγειες Εκσκαφές

Μαθήματα Επιλογής
Σύγχρονα Συστήματα Μετρήσεων και Επεξεργασίας Γεωδαιτικών Δεδομένων, Ειδικά Θέματα Εδαφομηχανικής, Περιβαλλοντική Τεχνική Γεωλογία

4. Συγκοινωνιών και Οργάνωσης
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
Αξιολόγηση Επενδύσεων, Δημόσιες Συγκοινωνίες

Μαθήματα Επιλογής
Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας, Μελέτη Οδών και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Οργάνωση και Προγραμματισμός Προκατασκευών, Περιφερειακή Ανάπτυξη IΙ/ Θεωρίες και Εφαρμογές Προγραμματισμού-Σχεδιασμού, Φιλοσοφία Της Τεχνολογίας IΙ, Διαχείριση Οδικών Έργων, Εφαρμογές Η/Y Στις Μεταφορές, Θαλάσσιες Μεταφορές

10ο Εξάμηνο

1. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
Μαθήματα Επιλογής

Προκατασκευασμένα Κτίρια από Σκυρόδεμα, Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών, Ειδικά Θέματα Στατικής, Σύγχρονες Τάσεις Στο Σχεδιασμό Των Κατασκευών από Σκυρόδεμα, Ελαστοπλαστικός Υπολογισμός, Ειδικά Θέματα Μεταλλικών Κατασκευών

2. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Μαθήματα Επιλογής

Χημεία – Μικροβιολογία και Βιοχημεία Περιβάλλοντος, Τεχνική Περιβάλλοντος IΙ, Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων, Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Οικονομία και Πολιτική στην Ε.Ε., Μελέτη και Κατασκευή Δικτύων Άρδευσης και Αποστράγγισης, Θαλάσσιες Κατασκευές

3. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Μαθήματα Επιλογής

Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική, Γεωτεχνική Περιβάλλοντος, Γεωτεχνικά και Υπόγεια Έργα IΙ, Ειδικές Θεμελιώσεις, Τεχνική Γεωλογία IΙΙ / Ειδικά Θέματα Γεωλογίας Τεχνικών Έργων, Αυτοματοποιημένη Σχεδίαση με τη Βοήθεια Η/Y

4. Τομέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής

Σιδηροδρομική Υποδομή, Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων Δομικών Έργων
Μαθήματα Επιλογής
Οδική Ασφάλεια

10ο Εξάμηνο

1. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
Μαθήματα Επιλογής

Προκατασκευασμένα Κτίρια από Σκυρόδεμα, Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών, Ειδικά Θέματα Στατικής, Σύγχρονες Τάσεις Στο Σχεδιασμό Των Κατασκευών από Σκυρόδεμα, Ελαστοπλαστικός Υπολογισμός, Ειδικά Θέματα Μεταλλικών Κατασκευών

2. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Μαθήματα Επιλογής

Χημεία – Μικροβιολογία και Βιοχημεία Περιβάλλοντος, Τεχνική Περιβάλλοντος IΙ, Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων, Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Οικονομία και Πολιτική στην Ε.Ε., Μελέτη και Κατασκευή Δικτύων Άρδευσης και Αποστράγγισης, Θαλάσσιες Κατασκευές

3. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Μαθήματα Επιλογής

Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική, Γεωτεχνική Περιβάλλοντος, Γεωτεχνικά και Υπόγεια Έργα IΙ, Ειδικές Θεμελιώσεις, Τεχνική Γεωλογία IΙΙ / Ειδικά Θέματα Γεωλογίας Τεχνικών Έργων, Αυτοματοποιημένη Σχεδίαση με τη Βοήθεια Η/Y

4. Τομέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής

Σιδηροδρομική Υποδομή, Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων Δομικών Έργων
Μαθήματα Επιλογής
Οδική Ασφάλεια

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης λειτουργούν τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα αντικείμενα:

1. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

2. Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής

3. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα

1. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

2. Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής

3. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.