Πληροφορική | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Tο Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων πληροφορικής, με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών και λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες ακολουθούν κοινό πρόγραμμα υποχρεωτικών μαθημάτων μέχρι και το 5ο εξάμηνο (συν επιπλέον το μάθημα της ξένης γλώσσας).

Καθιερώνονται τέσσερις κατευθύνσεις:

1. «Πληροφοριακά Συστήματα»,

2. «Δίκτυα-Επικοινωνίες-Αρχιτεκτονική Συστημάτων»

3. «Ψηφιακά Μέσα» και

4. «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση «

και εφαρμόζονται από το 6ο εξάμηνο σπουδών. Σε κάθε κατεύθυνση, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να πάρει τα υποχρεωτικά μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης. Επιπλέον, θα δίνεται λίστα συνιστώμενων μαθημάτων ανά κατεύθυνση, ενώ θα είναι στην ευχέρεια του/της φοιτητή/φοιτήτριας να ακολουθήσει ή όχι τη λίστα της κατεύθυνσης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Πληροφορική και Διοίκηση»

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 λειτουργεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Σπουδών.

  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής (ΠΡΟ.ΜΕ.Σ.Ι.Π)

Το αντικείμενο του παρόντος ΠΡΟ.ΜΕ.Σ.Ι.Π είναι η εξειδίκευση διαφόρων επιστημόνων στην Ιατρική Ερευνητική Τεχνολογία, έναν εντελώς σύγχρονο τομέα της Ιατρικής, ο οποίος προέκυψε από την ανάπτυξη της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, όπως και από την εφαρμογή τους στην Ιατρική.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Πληροφορικής AΠΘ.