Νομική | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να μεταδώσει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με τη μελέτη και ερμηνεία της νομοθεσίας, την εφαρμογή και την υπεράσπιση του δικαίου.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, Συνταγματικό Δίκαιο, Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου
Μαθήματα Επιλογής της ενότητας Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
α) Πολιτική Επιστήμη β) Πολιτειολογία γ) Νεότερη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία (1821-1940)
Μάθημα ειδικής επιλογής της ενότητας Οικονομικής Επιστήμης – Κοινωνιολογίας
α) Γενική Κοινωνιολογία β) Στοιχεία Οικονομικής Επιστήμης γ) Στοιχεία Δημόσιας Οικονομικής, Ξένη Γλώσσα (προαιρετικό μάθημα )

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δίκαιο της δικαιοπραξίας, Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος – Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (γενικό μέρος)
Μαθήματα Επιλογής της ενότητας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
α) Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου β) Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Μάθημα γενικής επιλογής
Ξένη γλώσσα (προαιρετικό μάθημα )

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ενοχικό δίκαιο (γενικό μέρος), Δίκαιο ανταγωνισμού – Προστασία Καταναλωτή στα πλαίσια του Εμπορικού Δικαίου, Διοικητικό Δίκαιο (γενικό μέρος), Γενική Θεωρία της Ποινής και Στοιχεία Σωφρονιστικού Δικαίου, Εμπράγματο Δίκαιο, Δίκαιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ξένη Γλώσσα (προαιρετικό μάθημα)

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οικογενειακό Δίκαιο, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών (Προσωπικές – Κεφαλαιουχικές)
Μάθημα γενικής επιλογής της ενότητας Εμπορικού Δικαίου
α) Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου β) Ναυτικό Δίκαιο γ) Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας δ) Ξένη Γλώσσα (προαιρετικό μάθημα)

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ενοχικό Δίκαιο (ειδικό μέρος), Φορολογικό Δίκαιο (γενικό + ειδικό μέρος), Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (γενικό μέρος + απόδειξη), Εργατικό Δίκαιο – Ατομικές σχέσεις εργασίας, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο – Ειδικό Μέρος
Μάθημα Ειδικής Επιλογής της Ενότητας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
α) Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου β) Κοινωνιολογία του Δικαίου, Ξένη Γλώσσα (προαιρετικό μάθημα)

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών (Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό), Συνταγματικές Ελευθερίες, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο
Μαθήματα Επιλογής ειδικής επιλογής ενότητας Ποινικού Δικαίου
α) Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο β) Θέματα Ειδικού Ποινικού Δικαίου γ) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
Μάθημα ειδικής επιλογής ενότητας Διεθνών Νομικών Σπουδών
α) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο β) Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο γ) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΙΙ – Ειδικό μέρος δ) Ειδικά μαθήματα Δικαίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ξένη Γλώσσα (προαιρετικό μάθημα)

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κληρονομικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (ένδικα μέσα – αναγκαστική εκτέλεση), Πτωχευτικό Δίκαιο, Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Συνταγματικό και στο Διοικητικό Δίκαιο, Ειδικά μαθήματα Εμβάθυνσης στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία
Μάθημα ειδικής επιλογής ενότητας Δημοσίου Δικαίου
α) Υπαλληλικό Δίκαιο – Δίκαιο Παιδείας β) Δίκαιο Περιβάλλοντος – Χωροταξίας και Πολεοδομίας γ) Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο, Μάθημα γενικής επιλογής, Ξένη Γλώσσα (προαιρετικό μάθημα)

8ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδικά μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό Δίκαιο εν γένει, Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο εν γένει, Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Μαθήματα Επιλογής της ενότητας Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου
α) Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες – Συλλογικές διαφορές β) Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες – Δίκαιο της Εκμετάλλευσης
Μαθήματα γενικής επιλογής
Ξένη Γλώσσα (προαιρετικό μάθημα)

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:

1) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις:

α) Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου,

β) Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών,

γ) Διεθνών Σπουδών,

δ) Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου,

ε) Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου

στ) Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

και

2) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Νομικής Σχολής AΠΘ.