Κτηνιατρική Σχολή | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την προστασία της υγείας των ζώων, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωϊκής παραγωγής και θα διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους στα ζώα και τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Τα γνωστικά αντικείμενα/μαθήματα εντάχθηκαν σε 6 Ομάδες, κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει Κύκλους Σπουδών. Οι Ομάδες και οι Κύκλοι τους είναι οι εξής:

  • Βασικές Επιστήμες: περιλαμβάνουν τον 1ο, 2ο και 5ο (Ι και ΙΙ) Κύκλο.
  • Εκτροφή των Ζώων (Ζωική Παραγωγή) και Οικονομία Ζωικής Παραγωγής: περιλαμβάνει τον 4ο (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV) Κύκλο.
  • Παρακλινικές Επιστήμες: περιλαμβάνουν τον 6ο (Ι και ΙΙ) Κύκλο.
  • Επιστήμες Τροφίμων: περιλαμβάνουν τον 7ο (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Κύκλο.
  • Κλινικές Επιστήμες: περιλαμβάνουν τον 8ο (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V) Κύκλο.
  • Ανεξάρτητα μαθήματα: περιλαμβάνουν τον 3ο (Ι και ΙΙ) Κύκλο.

Στους Κύκλους 1, 2, 5 (Ι και ΙΙ) διδάσκονται τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Μοριακή Βιολογία, Γενετική, Χημεία, Βιοχημεία, Ιστολογία, Εμβρυολογία, Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Ανατομική, Φυσιολογία, και Φαρμακολογία.

Στους Κύκλους 4 (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV) διδάσκονται τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Γενική Ζωοτεχνία, Ευζωία και Συμπεριφορά των Ζώων, Διαχείριση Οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη Ζωική Παραγωγή, Εκτροφή των Ζώων (ιπποειδή, ζώα συντροφιάς, κόνικλοι, πειραματόζωα, χοίροι, πτηνά και παραγωγικά μηρυκαστικά), Οικονομία Ζωικής Παραγωγής, Διατροφή (βασικές αρχές, ζωοτροφές σιτηρέσια), Αγρονομία και Βρωματολογία.

Στους Κύκλους 6 (Ι και IΙ) διδάσκονται τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Μικροβιολογία-Μυκητολογία, Ιολογία, Παρασιτολογία, Παθολογική Ανατομική, Ανοσολογία, Φαρμακολογία, Λοιμώδη Νοσήματα, Παρασιτικά Νο-σήματα και Μελισσοπαθολογία.

Στους Κύκλους 7 (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) διδάσκονται τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του, Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης.

Στους Κύκλους 8 (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V) διδάσκονται τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Κλινική Εξέταση και Διαγνωστική, Αρχές Ακτινολογίας, Εισαγωγή στη Χειρουργική, Φαρμακολογία, Τοξικολογία, Παθολογία-Χειρουργική-Παθολογική Ανατομική και Απεικονιστική Διαγνωστική των διαφόρων Συστημάτων των Ζώων (ιπποειδών, συντροφιάς, παραγωγικών, εξωτικών), Μαιευτική και Παθολογία Αναπαραγωγής του Γεννητικού Συστήματος των Αρσενικών και των Θηλυκών Ζώων, Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία, Παθολογία Πτηνών, Ιχθυοπαθολογία, Μελισσοπαθολογία και Δεοντολογία.

Στους Κύκλους 3 (Ι και ΙΙ) διδάσκονται τα παρακάτω «ανεξάρτητα» γνωστικά αντικείμενα: Ξενόγλωσση Ορολογία, Βιοστατιστική, Επιδημιολογία, Εισαγωγή στην Κτηνιατρική Επιστήμη και Στοιχεία Πληροφορικής (τα δύο τελευταία δεν βαθμολογούνται).

Στα πλαίσια της Κατευθυνόμενης Αυτοεκπαίδευσης προβλέπεται η προαιρετική εκπόνηση εργασίας υπό την καθοδήγηση ενός διδάσκοντα του αντίστοιχου Κύκλου Σπουδών. Η εργασία, που πρέπει να έχει μέγεθος 2 έως 3 χιλιάδες λέξεις, μπορεί να εκπονηθεί και από ομάδες φοιτητών μέχρι και 3 ατόμων. Η εργασία βαθμολογείται από 0 έως 10 και συνεισφέρει ένα 20% επιπλέον στον τελικό βαθμό του Κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο βαθμός θα είναι προβιβάσιμος.

Στα πλαίσια της Εκπαίδευσης εκτός Σχολής προβλέπεται η πρακτική εκτός Σχολής άσκηση, η οποία πραγματοποιείται σε επιλεγμένες και ελεγχόμενες μονάδες. Αυτή η άσκηση πρέπει να είναι συμπληρωματική και δεν υπο-καθιστά την εκπαίδευση στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδών. Γίνεται κατά τη διάρκεια των θερινών περιόδων και έχει συνολική διάρκεια δύο μηνών. Η άσκηση κατά τον πρώτο μήνα πραγματοποιείται μετοξύ του 2ου και του 3ου ή του 4ου και του 5ου εξαμήνου σπουδών και έχει ως σκοπό την απόκτηση πρόσθετης εμπειρίας σχετικής με τη φροντίδα και τη διατροφή των ζώων (παραγωγικών, συντροφιάς) και γενικά με τη διαχείριση παραγωγικών μονάδων. Η άσκηση κατά το δεύτερο μήνα πραγματοποιείται μεταξύ του 8ου και του 9ου εξαμήνου και αποσκοπεί στην απόκτηση πρόσθετης εμπειρίας σχετικής με την κλινική πράξη ή τον έλεγχο και τη βιομηχανία των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Η άσκηση αυτή πιστοποιείται από το «ημερολόγιο εργασίας» του φοιτητή. Δεν βαθμολογείται, αλλά το αποδεκτό της από τον διδάσκοντα αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση των σπουδών του φοιτητή.

1. Oι Kύκλοι εξετάζονται και στις τρεις εξεταστικές περιόδους, δηλ. του Iανουαρίου, του Iουνίου και του Σεπτεμβρίου, καθώς είναι προαπαιτούμενοι για την εγγραφή των φοιτητών στο 4ο έτος σπουδών (στις Γενικές Διατάξεις του N.Π.Σ. αναφέρεται ότι «κατά τη διάρκεια του 3ου έτους σπουδών ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στους κύκλους των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων»).
2. Oι Κύκλοι, ανάλογα με το μέγεθος, χωρίζονται σε μία, δύο ή τρείς, περίπου ισομεγέθεις, ενότητες ο κάθε ένας.
3. Tα γνωστικά αντικείμενα του 3ου (Ι και ΙΙ) Κύκλου, δηλ. η Bιοστατιστική, η Eπιδημιολογία και η Ξενόγλωσση Oρολογία αποτελούνται από μία ενότητα.
4. Oι ενότητες των Κύκλων και τα πρακτικά τους, όπου αυτά υπάρχουν, εξετάζονται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του Iανουαρίου, του Iουνίου και του Σεπτεμβρίου.
5. O βαθμός κάθε ενότητας και των πρακτικών των Κύκλων κατοχυρώνονται.
6. Tα % ποσοστά συμμετοχής των γνωστικών αντικειμένων στη διαμόρφωση του βαθμού των πρακτικών καθορίζονται από τους Κύκλους.
7. O τελικός βαθμός κάθε Κύκλου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των ενοτήτων του και των πρακτικών του.
8. Tα % ποσοστά συμμετοχής των πρακτικών και της γραπτής εξέτασης στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κάθε Κύκλου έχουν καθοριστεί ως εξής:

* για τους Κύκλους 1, 2, 5 (I και II) και 6 (Ι και ΙI): θεωρία 70%, πρακτικά 30%
* για τους Κύκλους 4 (I, II, III και IV): θεωρία 60%, πρακτικά 40%
* για τον Κύκλο 3 (Ι) (Bιοστατιστική): θεωρία και πρακτικά εξετάζονται μαζί
* για τον Κύκλο 3 (ΙΙ) (Eπιδημιολογία): θεωρία 80%, πρακτικά 20%
* για τους άλλους Κύκλους αυτά τα % ποσοστά θα καθοριστούν στο μέλλον.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το νέο ΠΜΣ θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις:

1. Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Δημόσια Υγεία

2. Εκτροφή και Παθολογία Παραγωγικών Ζώων, με δύο κατευθύνσεις:

i) Εκτροφή και Παθολογία των Μηρυκαστικών

ii) Εκτροφή και Παθολογία Χοίρων και Πτηνών

3. Παθολογία-Χειρουργική-Μαιευτική Μηρυκαστικών

4. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς

5. Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ.