Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών, στη μελέτη και την κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, καθώς επίσης και υπολογιστικών συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία πληροφορίας

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές χωρίζονται σε δύο κύκλους: Το Βασικό Κύκλο και τον Κύκλο Ειδίκευσης. Οι Κύκλοι Ειδίκευσης είναι τρεις: Κύκλος Ηλεκτρικής Ενέργειας, Κύκλος Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιακός Κύκλος. Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να περάσει ο φοιτητής για την απόκτηση του Διπλώματος είναι 61.

Ο Βασικός Κύκλος διαρκεί τα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα των σπουδών. Περιλαμβάνει 33 υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς και 2 προαιρετικά μαθήματα ξένης γλώσσας. Οι ξένες γλώσσες που διδάδκονται είναι η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική. Η δήλωση για τη διδασκαλία και εξέταση των ξένων γλωσσών γίνεται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα, οι δε βαθμολογίες των ξένων γλωσσών ΔΕΝ αναγράφονται στην αναλυτική κατάσταση, ούτε προσμετρώνται στο βαθμό του πτυχίου.

Η επιλογή του Κύκλου Ειδίκευσης γίνεται ταυτόχρονα με την κατάθεση της δήλωσης μαθημάτων κατά την έναρξη του έκτου (6ου) εξαμήνου. Για να προχωρήσει ο φοιτητής σε Κύκλο Ειδίκευσης θα πρέπει να έχει περάσει δεκαεφτά (17) υποχρεωτικά μαθήματα του Βασικού Κύκλου. Σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα επιλογής Κύκλου Ειδίκευσης αναβάλλεται για ένα χρόνο, όπου και πάλι ισχύει η προαπαίτηση των 17 μαθημάτων.

Οι Κύκλοι Ειδίκευσης περιλαμβάνουν 28 μαθήματα, κατανεμημένα ως εξής: Σε κάθε εξάμηνο υπάρχουν 4 υποχρεωτικά και 3 επιλεγόμενα. Εξαιρείται το 9ο εξάμηνο του Κύκλου Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών όπου δεν υπάρχουν υποχρεωτικά, παρα μόνον 7 επιλεγόμενα. Ο φοιτητής επιλέγει τουλάχιστον 2 ή και τα 3 επιλεγόμενα μαθήματα από τη λίστα επιλογών του Κύκλου που επέλεξε και, σε περίπτωση που έχει επιλέξει μόνο 2 από τη λίστα του Κύκλου του, επιλέγει 1 μάθημα από οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση ή από τη Β΄ λίστα επιλογής.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν αποκλειστικά σε Διδακτορικό Δίπλωμα. Η τυπική διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών είναι 3-6 χρόνια. Ο πρώτος χρόνος αφιερώνεται κυρίως σε συστηματικές σπουδές. Ακολουθεί η ερευνητική εργασία που καταλήγει στη συγγραφή πρωτότυπης διατριβής. Η πρόοδος κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή ελέγχεται από τον επιβλέποντα και την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή του. Η τελευταία υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση προόδου του μεταπτυχιακού φοιτητή στη συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η διατριβή πρέπει να είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα. Η υποστήριξή της γίνεται από τον υποψήφιο διδάκτορα κατά την εξέτασή του από ειδική επταμελή επιτροπή.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει, με υπόδειξη του επιβλέποντα, τέσσερα εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται με το θέμα της διατριβής του. Οι συστηματικές σπουδές του πρέπει να έχουν ολοκκηρωθεί μέσα στον πρώτο χρόνο. Οι αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές, που δεν γνωρίζουν Ελληνικά, πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Δεν προβλέπονται εισαγωγικές εξετάσεις ούτε δίδακτρα. Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών προκηρύσσονται δύο φορές κάθε χρόνο σε διάφορες περιοχές της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (π.χ., Ηλεκτρονική, Αυτόματος Έλεγχος, Υπολογιστές, Ηλεκτρική Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρομαγνητισμός). Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη συντονιστική επιτροπή με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η επίδοση του υποψηφίου στις προπτυχιακές σπουδές του, η γνώση ξένων γλωσσών, η ικανότητα χρήσης υπολογιστών, συστατικές επιστολές (απαιτούνται δύο), δημοσιεύσεις κ.λπ. Η προσωπικότητα και οι γνώσεις του υποψηφίου αξιολογούνται και με προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι θετικών επιστημών από αναγνωρισμένα ΑΕΙ. Οι πτυχιούχοι τετραετών σπουδών υποχρεούνται, εφόσον γίνουν δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, να παρακολουθήσουν και ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα πριν από την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Μεταπτυχιακοί φοιτητές με Master’s degree μπορεί να εξαιρεθούν από ορισμένα μεταπτυχιακά μαθήματα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ.