Γεωλογία | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να αναπτύξει την έρευνα και την εκπαίδευση σχετικά με τη δομή, τη σύσταση και τις δυναμικές διαδικασίες της γης με στόχο την κατανόηση της γένεσης και εξέλιξης του πλανήτη μας και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών για την λύση πρακτικών προβλημάτων, όπως ο εντοπισμός γεωλογικών δομών οικονομικού ενδιαφέροντος (όπως διατυπώνεται από το Τμήμα).

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Γενικά Μαθηματικά Ι,Φυσική, Χημεία, Κρυσταλλογραφία, Εισαγωγή στη Γεωλογία, Ορυκτολογία

Μαθήματα Επιλογής:
Αναλυτική Χημεία, Φιλοσοφία της Επιστήμης

Εξάμηνο 2o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ, Στατιστική, Εισαγωγή στη Σεισμολογία, Πετρογενετικά Ορυκτά, Ασκήσεις Υπαίθρου, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ.

Μαθήματα Επιλογής:
Φυσικοχημεία, Βιολογία

Εξάμηνο 3o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων, Γενική Μετεωρολογία, Εισαγωγή στη Γεωφυσική, Παλαιοντολογία Ασπονδύλων, Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων, Γεωγραφία.

Μαθήματα Επιλογής:
Γενικά Μαθηματικά ΙΙΙ, Εργαστηριακές Μέθοδοι Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων.

Εξάμηνο 4o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων, Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών, Φυσική Γεωγραφία, Ασκήσεις Υπαίθρου.

Μαθήματα Επιλογής:
Μικροπαλαιοντολογία, Κρυσταλλοδομή, Γενική Κλιματολογία-Κλίμα Μεσογείου και Ελλάδας, Σεισμικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης, Ανάλυση Γεωλογικών Δεδομένων.

Εξάμηνο 5o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Γενική Κοιτασματολογία, Γενική Γεωχημεία, Φυσική της Λιθόσφαιρας, Τεκτονική Γεωλογία, Στρωματογραφία και Ιστορική Γεωλογία.

Μαθήματα Επιλογής:
Ξενόγλωσση Γεωλογική Ορολογία Ι, Θεωρία Μηχανικών Ταλαντώσεων και Ελαστικά Κύματα, Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα, Γεωχρονολογήσεις, Υδρομετεωρολογία, Παλαιοανθρωπολογία

Εξάμηνο 6o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Κοιτασματολογία Μεταλλευμάτων, Υδρογεωλογία, Ιζηματολογία, Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις, Χαρτογραφήσεις Υπαίθρου, Ασκήσεις Υπαίθρου.

Μαθήματα Επιλογής:
Ξενόγλωσση Γεωλογική Ορολογία ΙΙ, Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων, Εφαρμοσμένη – Περιβαλλοντική Γεωχημεία, Εφαρμοσμένη Σεισμολογία και Περιβάλλον, Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης, Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.), Ιστορική Κλιματολογία με στοιχεία Παλαιοκλιματολογίας.

Εξάμηνο 7o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Τεχνική Γεωλογία, Γεωλογία Ελλάδας.

Μαθήματα Επιλογής:
Κοιτασματολογία Πετρελαίου, Πετρογένεση Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων, Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης, Εκμετάλλευση και Διαχείριση Υπογείου Νερού, Νεοτεκτονική, Ηφαιστειολογία, Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Μεταβολές, Εφαρμοσμένη και Δυναμική Κλιματολογία, Ωκεανογραφία, Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Τηλεπισκόπηση στις Γεωεπιστήμες

Εξάμηνο 8o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Γεωτεκτονική Εξέλιξη του Ελληνικού Χώρου, Ασκήσεις Υπαίθρου, Διπλωματική Εργασία

Μαθήματα Επιλογής:
Κοιτασματολογία Ανθράκων, Τεχνική Γεωτρήσεων, Γεωφυσικά Θέματα, Μετεωρολογικά-Κλιματολογικά Θέματα, Ορυκτολογικά-Πετρολογικά-Κοιτασματολογικά Θέματα, Γεωλογικά Θέματα, Γεωγραφικά Θέματα, Γεωλογικές – Περιβαλλοντικές Μελέτες Τεχνικών Έργων, Γεωθερμία, Βραχομηχανική – Εδαφομηχανική, Συνοπτική και Δυναμική Μετεωρολογία, Γεωλογία Μεταλλείων – Αποκατάσταση Λατομείων και Μεταλλείων, Οικονομική Κοιτασματολογία, Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ), Πρακτική Ασκηση.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. λειτουργούν από το 1995 δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), τα οποία προβλέπουν δύο κύκλους σπουδών.
– Τον Α’ κύκλο για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και
– Τον Β’ κύκλο για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι:

  • Π.Μ.Σ. της Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
  • Π.Μ.Σ. της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Γεωλογικού AΠΘ.