Φιλολογία | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Τα Προγράμματα Σπουδών Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία. Επίσης τα τμήματα εκπαιδεύουν τους σπουδαστές στη μελέτη των εκδηλώσεων του πνευματικού βίου του Ελληνισμού διαχρονικά (όπως διατυπώνονται από το Τμήμα).

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (Μ.Ν.Ε.Σ.) και τον Τομέα Γλωσσολογίας.

Το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τετραετούς φοίτησης από το οποίο οι φοιτητές αποφοιτούν με ειδίκευση είτε Κλασικών Σπουδών, είτε Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, είτε Γλωσσολογίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο διαρθρώνεται σε δύο κύκλους:

α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) το οποίο απονέμεται ύστερα από την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, με τις παρακάτω ειδικεύσεις:

Τομέας Κλασικών Σπουδών
Ι. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΙΙ. Λατινικής Φιλολογίας

Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών
Ι. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
ΙΙ. Νεοελληνικής Φιλολογίας
ΙΙΙ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας

Τομέας Γλωσσολογίας
Ι. Θεωρητικής Γλωσσολογίας
ΙΙ. Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
ΙΙΙ. Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας

β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) το οποίο είναι ενιαίο και απονέμεται ύστερα από την ολοκλήρωση και του δεύτερου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Φιλολογίας ΑΠΘ.