Πολιτικοί Μηχανικοί | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίο | ΕΜΠ

Από Γ. Τσαλίκης 29 Οκτωβρίου 2010

Το τμήμα σκοπό έχει την άρτια κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων στον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή Δομικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος.

Προπτυχιακές Σπουδές

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

I. Υποχρεωτικά
Μαθηματική Ανάλυση Ι Γραμμική Άλγεβρα Παραστατική Γεωμετρία Τεχνικό Σχέδιο Γεωλογία Μηχανικού Τεχνική Μηχανική Ι ( Στατική του Στερεού Σώματος )
ΙΙ. Κατ’ εκλογήν υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή ενός)
Αγγλική Γλώσσα Γαλλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία Γερμανική Γλώσσα Ιταλική Γλώσσα
Σημείωση: Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών γίνεται στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο και η εξέταση μόνο στο 3ο και 4ο εξάμηνο.

Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Ι. Υποχρεωτικά
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Τεχνική Μηχανική ΙΙ ( Αντοχή των Υλικών ) Προγραμματισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τεχνικά Υλικά Γενική Οικοδομική Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας
ΙI. Κατ’ εκλογήν υποχρεωτικά (επιλογή ενός)
Εφαρμοσμένη Οικονομική Στοιχεία Φιλοσοφίας και Θεωρία Γνώσεων
ΙΙΙ. Κατ’ εκλογήν υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή ενός)
Αγγλική Γλώσσα 2 Γαλλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία 2 Γερμανική Γλώσσα 2 Ιταλική Γλώσσα 2
ΙV. Προαιρετικά
Σχεδίαση Έργων Π. Μ. με Η.Υ.

Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Ι.Υποχρεωτικά
Διαφορικές Εξισώσεις Αριθμητική Ανάλυση Τεχνική Μηχανική ΙΙΙ ( Δυναμική του Στερεού Σώματος ) Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Γεωδαισία Φυσική
ΙI. Κατ’ εκλογήν υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή ενός )
Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Εισαγωγή στην Παραγωγή Τεχνικών Έργων Πολεοδομία – Χωροταξία
ΙΙΙ. Κατ’ εκλογήν υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή ενός)
Αγγλική Γλώσσα Γαλλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία Γερμανική Γλώσσα Ιταλική Γλώσσα

Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Ι. Υποχρεωτικά
Πιθανότητες-Στατιστική Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι Γεωδαιτικές Εφαρμογές Στατική Ι Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις Μηχανική των Ρευστών
ΙI. Κατ’ εκλογήν υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή ενός)
Μηχανική του Συνεχούς Μέσου Πειραματική Αντοχή Υλικών
Αγγλική Γλώσσα Γαλλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία Γερμανική Γλώσσα Ιταλική Γλώσσα

Μαθήματα 5ου εξαμήνου
I. Υποχρεωτικά
Εδαφομηχανική Ι Στατική ΙΙ Τεχνική Υδρολογία Οδοποιία Ι Εφαρμοσμένη Υδραυλική Περιβαλλοντική Τεχνολογία
ΙΙ. Κατ’ εκλογήν υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή ενός)
Προχωρημένη Αριθμητική Ανάλυση Εφαρμογές Η/Υ Εισαγωγή στη Βελτιστοποίηση Συστημάτων

Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Ι. Υποχρεωτικά
Τεχνική Γεωλογία Εδαφομηχανική ΙΙ Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα Στατική ΙΙΙ Οδοποιία ΙΙ Αστικά Υδραυλικά Έργα Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων

Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Ι. Υποχρεωτικά
Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα Σιδηρές Κατασκευές Ι Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα Θεμελιώσεις Διαχείριση Τεχνικών Έργων Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικού Μηχανικού Στατική IV
Κατ’ εκλογήν υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή ενός)
Ειδικά Θέματα Οικοδομικής Κτιριολογία Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών Αντισεισμικές Κατασκευές Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Αντισεισμικές Κατασκευές Κυκλοφοριακή Ροή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού Πειραματική Εδαφομηχανική Στατική IV

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Κατεύθυνση Δομοστατικού Μηχανικού
Υποχρεωτικά: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας Στατική V Αντισεισμική Τεχνολογία 1
Ομάδα Α, Κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή ενός )
Εισαγωγή στη Γεφυροποιία Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων Yπολογιστική Υδραυλική Ξύλινες Κατασκευές Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής Σύνθετα Υλικά
Ομάδα B (υποχρεωτική η επιλογή ενός)
• Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία • Προχωρημένη Μηχανική Υλικών Προαιρετικό • Περιβάλλον και Ανάπτυξη Κατεύθυνση Υδραυλικού Μηχανικού Υποχρεωτικά • Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα • Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ • Υπόγεια Νερά • Ακτομηχανική • Υγειονομική Τεχνολογία
Ομάδα Α, Κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή ενός )
• Εισαγωγή στη Γεφυροποιία • Οδοστρώματα • Αστικά Οδικά Δίκτυα • Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων • Ξύλινες Κατασκευές • Πεπερασμένα Στοιχεία • Υδροηλεκτρικά Έργα • Υπολογιστική Υδραυλική Προαιρετικό • Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού
Υποχρεωτικά
• Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ • Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας • Οδοστρώματα • Σιδηροδρομική • Αστικά Οδικά Δίκτυα
Ομάδα Α, Κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή ενός )
• Εισαγωγή στη Γεφυροποιία • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ • Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας • Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων • Ξύλινες Κατασκευές • Πεπερασμένα Στοιχεία • Υπολογιστική Υδραυλική Προαιρετικό • Περιβάλλον και Ανάπτυξη Κατεύθυνση Γεωτεχνικού Μηχανικού Υποχρεωτικά • Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα • Αντισεισμική Τεχνολογία 1 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ • Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας
Ομάδα Α, Κατ’Εκλογήν Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (υποχρεωτική η επιλογή δύο)
• Στατική V • Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων • Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευής
Ομάδα Β, Κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή ενός)
• Εισαγωγή στη Γεφυροποιία • Οδοστρώματα • Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία • Ξύλινες Κατασκευές • Υπόγεια Νερά • Ακτομηχανική Προαιρετικό • Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Κατεύθυνση Δομοστατικού Μηχανικού
Υποχρεωτικά
• Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Στατικής και Δυναμικής • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα •Αντισεισμική Τεχνολογία • Σιδηρές Γέφυρες
Ομάδα Α, Κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή ενός)
• Βραχομηχανική – Σήραγγες • Εδαφοδυναμική • Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητος • Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων • Περιβαλλοντική Γεωτεχνική •Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις • Πειραματική Εδαφομηχανική
Ομάδα Β (υποχρεωτική η επιλογή τριών)
• Συνοριακά Στοιχεία • Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών • Τεχνική Σεισμολογία • Ειδικά Κεφάλαια Ανάλυσης Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία • Θεωρία Δίσκων και Κελυφών • Σύμμικτες Κατασκευές • Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού Έργων Οπλισμένου Σκυροδέματος • Μηχανική της Τοιχοποιίας • Θεωρία Πλακών • Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές • Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος

Κατεύθυνση Υδραυλικού Μηχανικού Υποχρεωτικά
• Τεχνολογία Συστημάτων Υδατικών Πόρων
Ομάδα Α, Κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή τριών – πέντε )
• Εγγειοβελτιωτικά Έργα • Μη Μόνιμες Ροές • Πειραματική Υδραυλική • Υδραυλικές Κατασκευές – Φράγματα • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας & Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων • Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων • Έργα Ανοικτής Θαλλάσης • Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική •Ανάλυση Συστημάτων Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος • Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους
Ομάδα Β (υποχρεωτική η επιλογή τριών – ένα )
• Κυκλοφοριακή Ροή • Συνδυασμένες Μεταφορές – Ειδικά Συστήματα • Διαχείριση Κυκλοφορίας & Οδική Ασφάλεια • Πειραματική Εδαφομηχανική • Βραχομηχανική – Σήραγγες • Περιβαλλοντική Γεωτεχνική • Εδαφοδυναμική • Στατική ΙV • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα •Έλεγχος & Διασφάλιση Ποιότητας • Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού
Υποχρεωτικά
• Συνδυασμένες Μεταφορές – Ειδικά Συστήματα • Σχεδιασμός Αεροδρομίων • Ειδικά Κεφάλαια Οδοποιίας • Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια • Λειτουργία Δικτύων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς • Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων
Ομάδα Α, Κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή ενός )
• Βραχομηχανική – Σήραγγες • Εδαφοδυναμική • Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητος • Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων • Περιβαλλοντική Γεωτεχνική • Πειραματική Εδαφομηχανική • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Ομάδα Β (υποχρεωτική η επιλογή ενός) • Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού Οδών • Ειδικά Θέματα Κυκλοφοριακής Τεχνικής • Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων • Αξιολόγηση και Επιπτώσεις Έργων Συγκοινωνιακής Υποδομής • Ειδικά Θέματα Σιδηροδρομικής • Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές • Χωρικές Επιδράσεις των Συγκοινωνιακών Συστημάτων

Κατεύθυνση Γεωτεχνικού Μηχανικού
Ομάδα Α, Κατ’ εκλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή πέντε)
• Βραχομηχανική-Σήραγγες • Περιβαλλοντική Γεωτεχνική • Εδαφοδυναμική • Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα • Υπολογιστική Γεωτεχνική • Υδραυλικές Κατασκευές-Φράγματα • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Στατικής και Δυναμικής
Ομάδα Β, Κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική η επιλογή δύο)
• Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος • Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων • Αντισεισμική Τεχνολογία • Σύμμικτες Κατασκευές • Μηχανική της Τοιχοποιίας • Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων • Ειδικά Θέματα Σιδηροδρομικής Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού Έργων Οπλισμένου Σκυροδέματος • Πειραματική Υδραυλική • Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΕΜΠ, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | ΕΜΠ | Παρουσίαση.