Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί | ΕΜΠ

Από Γ. Τσαλίκης 29 Οκτωβρίου 2010

Το τμήμα έχει ως σκοπό την εκπαίδευση Μηχανολόγων Μηχανικών που θα μπορούν να ασχοληθούν με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ναυτιλιακή οικονομία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Εισαγωγή στη Ναυπηγική και Θαλάσσια Τεχνολογία, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι και Εργαστήριο, Εισαγωγή στη Δομή και τον Προγραμματισμό Η/Υ, Γραμμική ‘Αλγεβρα και Εφαρμογές, Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής), Στατική Στερεού Σώματος,, Φυσική Ι (Μηχανική)

Εξάμηνο 2ο
Μηχανολογικό σχέδιο ΙΙ και Εργαστήριο, Γλώσσα C και Λειτουργικό Σύστημα Unix., Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών, και Διανυσματική Ανάλυση), Αναλυτική Διαφορική και Προβολική Γεωμετρία, Μηχανική Παραμορφωσίμου Σώματος Ι, Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός)

Εξάμηνο 3ο
Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι (Μεταλλικά Υλικά), Ηλεκτροτεχνία , Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις, Αριθμητική Ανάλυση και Εργαστήριο, Μηχανική Παραμορφωσίμου Σώματος ΙΙ, Εργαστηριακή Φυσική

Εξάμηνο 4ο
Μηχανική των Ρευστών, Θερμοδυναμική Ι (Θερμοδυναμική μιας Συνιστώσας), Στοιχεία Μηχανών (Αντοχή Στοιχείων Μηχανών, Στοιχεία Μετάδοσης, Οδοντώσεις), Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ (Μη Μεταλλικά Υλικά, Διάβρωση), Δυναμική Στερεού Σώματος, Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά
ή Γερμανικά ή Ιταλικά)

Εξάμηνο 5ο
Βασικές Αρχές Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, Αντοχή Πλοίου, Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές και Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο για Ναυπηγούς Μηχ/γους Μηχ/κούς, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική-Εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον, Πειραματική Μηχανική των Υλικών και Εργαστήριο, Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο

Εξάμηνο 6ο
Συστήματα CAD/CAM για τη Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων, Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου ΙΙ, Υδροδυναμική Πλοίου, Δυναμική Ναυπηγικών Κατασκευών (Μεταφορά Θερμότητας Ι – Γενικές Αρχές & Εφαρμογές), Τεχνολογική Οικονομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως Ι και Εργαστήριο

Εξάμηνο 7ο
Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι – Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου, Θέμα Μελέτης και Σχεδίασης Πλοίου Ι, Οικονομική Θαλάσσιων Μεταφορών Ι, Συστήματα και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου, Εγκαταστάσεις Πρόωσης, Ναυπηγική Τεχνολογία και Εργαστήριο, Δυναμική και Ταλαντώσεις Μηχανημάτων και Αξονικών Συστημάτων Πλοίου

Εξάμηνο 8ο
Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου ΙΙ – Στοιχεία Λεπτομερούς Μελέτης & Σχεδίασης Πλοίου, Αξιοπιστία Θαλάσσιων Κατασκευών, Ειδικά Θέματα Υδροδυναμικής Πλοίου, Αγκυρώσεις Πλωτών Κατασκευών,
Θέμα Μελέτης και Σχεδίασης Πλοίου Ιια, Οικονομική Θαλάσσιων Μεταφορών ΙΙ, Ναυτικοί Κινητήρες Diesel, Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου, Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου, Θέμα Σχεδίασης Πλοίου ΙΙβ – Μελέτη και Σχεδιασμός Μηχανοστασίου

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΡΟΗ 1 Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου ΙΙ, Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών, Στοιχεία Μελέτης και Σχεδίασης Πλωτών Κατασκευών, Θέμα Μελέτης και Σχεδίασης Πλοίου ΙΙα, Ευστάθεια Πορείας και
Ελικτικότητα Πλοίου, Ανάλυση και Σχεδίαση Σκαφών από Σύνθετα Υλικά, Υδροδυναμική Σύγχρονων Συστημάτων Πρόωσης Πλοίου
ΡΟΗ 2 Οικονομική Θαλάσσιων Μεταφορών ΙΙ, Ναυτικοί Κινητήρες Diesel, Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου, Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας Ι, Στοιχεία Χρηματο-οικονομίας –Ειδικά θέματα ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων

Εξάμηνο 9ο
Μελέτη και Σχεδίαση Πλοίου με τη Βοήθεια Υπολογιστή, Ανάλυση και Σχεδίαση Σκαφών από Σύνθετα Υλικά, Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών, Ταλαντώσεις Γάστρας και Κατασκευαστικών Στοιχείων Πλοίου, Στοιχεία Μελέτης Πλωτών Κατασκευών, Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας, Λειτουργία Πλοίων, Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων, Τεχνολογία Κραδασμών και Θορύβων στη Ναυπηγική και τη Ναυτική Μηχανολογία, Ειδικά Κεφάλαια Διοίκησης Θαλάσσιων Συστημάτων

Εξάμηνο 10ο
Διπλωματική εργασία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα συμμετέχει στο διατμηματικό μεταπτυχιακό «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη».

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών .

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΕΜΠ, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | ΕΜΠ | Παρουσίαση.