Μηχανολόγοι Μηχανικοί | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίο | ΕΜΠ

Από Γ. Τσαλίκης 29 Οκτωβρίου 2010

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ξεχωρίζει τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς χάρη στην υψηλή στάθμη των σπουδών που προσφέρει και στο διεθνούς εμβέλειας ερευνητικό έργο που παράγει.

Η μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, οι μεταφορές, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων. Οι δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού σήμερα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Η Σχολή μας ετοιμάζει τους νέους μηχανικούς έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην ολοένα και πλέον ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Προπτυχιακές Σπουδές

Γνωστικό Αντικείμενο

Οργάνωση Παραγωγής. Επιχειρησιακή Έρευνα. Εργονομία. Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής. Ποιοτικός Έλεγχος. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Προγραμματισμός, Συντήρηση και ΑντικατάστασηΕξοπλισμού. Συστήματα Προμήθειας και Διανομής. ΔιοίκησηΕπιχειρήσεων. Τεχνολογική Οικονομική καιΟικονομική των Επιχειρήσεων. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Έμπειρα Συστήματα.Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Παραγωγή. Ολοκληρωμένη Παραγωγή με χρήση Η/Υ (CIM).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής ικανοποιεί τις επιστημονικές και επαγγελματικές ανάγκες του Μηχανολόγου Μηχανικού, όπως αυτές διαμορφώνονται από την παραγωγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας. Έτσι δίνει έμφαση στην επιστημονική μέθοδο σκέψης και ανάλυσης και στην εφαρμογή της στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού. Παράλληλα, σχεδιάσθηκε με τρόπο που αναπτύσσει την ικανότητα του φοιτητή για αφομοίωση νέων γνώσεων και δημιουργία.

Η μεγάλη γνωστική επιφάνεια που απαιτούν οι δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού δημιουργεί την ανάγκη μεγάλης εξειδίκευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η εξειδίκευση όμως αυτή δεν φαίνεται να ευνοείται προς τον παρόν από τις συνθήκες επαγγελματικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής αποβλέπει στο να συμβιβάσει τις δύο αυτές «αντιφατικές» τάσεις. Και το πετυχαίνει κατά κύριο λόγο, με κατευθύνσεις εμβάθυνσης (κύκλους σπουδών) που σήμερα είναι αυτές του:

 • Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού (ΕΜΜ),
 • Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού (ΚΜΜ),
 • Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής (ΜΜΠ), και,
 • Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων & Επίγειων Μεταφορικών Μέσων (ΜΜΕΕΜΜ).

Οι 4 κύκλοι σπουδών δεν είναι ειδικεύσεις: Ανεξάρτητα από την επιλογή κύκλου, το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ είναι ενιαίο και παρέχει στον κάτοχό του τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες περίπου γνώσεις από την άσκηση του επαγγέλματός του. Η δημιουργία των κύκλων, απλά, διευκολύνει τον φοιτητή να επιλέξει την κατεύθυνση εμβάθυνσης που τον προσελκύει περισσότερο και, μέσα από αυτή την εμβάθυνση (ανεξάρτητα από το ποιά είναι), να συνειδητοποιήσει ότι ο επιστήμονας μηχανικός δεν είναι μόνο εφαρμοστής γνώσης αλλά και παραγωγός νέας γνώσης.

Σημαντικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι και η εργαστηριακή άσκηση του φοιτητή, που αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ θεωρίας και πράξης. Η Σχολή έχει σήμερα 29 Εργαστήρια (θεσμοθετημένα και μη) που συνεχώς εξελίσσονται και εκσυγχρονίζονται με πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και χρηματοδότηση από ερευνητικά προγράμματα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι ένας σχετικά νέος θεσμός στο Ίδρυμα. Πρόκειται για Διατμηματικά ή Διαπανεπιστημιακά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Ο τίτλος ΜΔΕ αποκτάται μετά την επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων που προσφέρονται από διάφορες Σχολές του ΕΜΠ, ή/ και άλλων ΑΕΙ, τα οποία χωρίζονται σε εξάμηνα. Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο εξάμηνα και μεγαλύτερη από έξι.

Ο απόφοιτος ενός ΜΔΕ μπορεί να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή σε ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ΠΜΣ, μετά από επιλογή. Βασικό κριτήριο για την επιλογή του Υποψήφιου Διδάκτορα είναι η προηγούμενη επίδοσή του κατά την απόκτηση του ΜΔΕ.

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ συμμετέχει στα εξής Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 • Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική
 • Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
 • Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 • Συστήματα Αυτοματισμού
 • Υπολογιστική Μηχανική
 • Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΕΜΠ, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | ΕΜΠ | Παρουσίαση.