Χημικοί Μηχανικοί | ΕΜΠ

Από Γ. Τσαλίκης 29 Οκτωβρίου 2010

Η Σχολή δεν έχει μόνο στόχο να εκπαιδεύει Τεχνικούς που προορίζονται να θεραπεύουν τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της χώρας αλλά επιδιώκει να αναπτύξει και την ικανότητα για έρευνα, με την οποία θα λυθούν τα αναπτυξιακά της προβλήματα. Γι’ αυτό γίνεται προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πληρέστερη επαφή των φοιτητών με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης τους και με τις πιο σύγχρονες λύσεις των προβλημάτων της βιομηχανίας. Έτσι, ενημερώνονται για τα προβλήματα που παρουσιάζει η αξιοποίηση των πρώτων υλών της χώρας και διεγείρεται το ενδιαφέρον τους για την επίλυσή τους, πράγμα που θα βοηθήσει την αναπτυξιακή της πορεία και θα κατοχυρώσει την αυτάρκεια και την ανεξαρτησία της. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, ώστε να προβληματίζονται για τα ευρύτερα θέματα του ελληνικού χώρου και να είναι οι αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες που θα γνωμοδοτούν προς την πολιτεία και τους φορείς παραγωγής για θέματα της επιστημονικής και ευρύτερης αρμοδιότητάς τους.

Προπτυχιακές Σπουδές

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα: Το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών διακρίνονται σε υποχρεωτικά, σε επιλεγόμενα και σε προπτυχιακής ειδίκευσης, ενώ κατανέμονται σε εννέα (9) εξάμηνα. Το δέκατο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην πρακτική εξάσκηση και στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο 1ο, 3ο, 5ο, 7ο και 9ο εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο 2ο, 4ο, 6ο και 8ο εξάμηνο του Προγράμματος.

Η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται με τις παραδόσεις των μαθημάτων, τα φροντιστήρια, τις εργαστηριακές ασκήσεις, την πρακτική εξάσκηση και τη διπλωματική εργασία.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές ελάχιστης διάρκειας ενός πλήρους ημερολογιακού έτους. Για όσους θέλουν, υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές του EMΠ.

Τα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει η Σχολή Χημικών Μηχανικών είναι τα εξής :

  • «Δι.Χη.Ν.Ε.Τ.» – Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
  • Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών»
  • Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική»
  • Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων»

Κατεύθυνση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

  • Δ.Π.Μ.Σ. Συντήρηση και αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων και Συνόλων (ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΜΝΗΜΕIΩΝ)

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΕΜΠ, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | ΕΜΠ | Παρουσίαση.