Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί | ΕΜΠ

Από Γ. Τσαλίκης 29 Οκτωβρίου 2010

Η υλοποίηση της κυρίαρχης στρατηγικής επιλογής «Περί διατήρησης και ενίσχυσης της θέσης του Ε.Μ.Π., ως διακεκριμένου και στον διεθνή χώρο Πανεπιστημιακού Ιδρύματος των Επιστημών και της Τεχνολογίας» εστιάζεται κατά προτεραιότητα στην κύρια αποστολή του Ιδρύματος, τις Προπτυχιακές Σπουδές. Ο όρος «Προπτυχιακές» υποδηλώνει την προ της χορήγησης του Διπλώματος χρονική τους εξέλιξη, λαμβανομένης υπόψη της ουσιαστικής ισοτιμίας του διπλώματος Ε.Μ.Π. με το M.Sc. και M.Eng. Γι΄ αυτό και η άμεση υλοποίηση από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 1997-98, των συνακόλουθων επιλογών και αποφάσεων της Συγκλήτου για υψηλής στάθμης προπτυχιακές σπουδές οι οποίες θεσμοθετήθηκαν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος (Ε.Κ.Λ.-Ε.Μ.Π.). Ειδικότερα, το Ε.Μ.Π. καταρτίζει τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) και λειτουργεί τις σπουδές του σύμφωνα με τη γενική αποστολή και την κυρίαρχη επιλογή του, ακολουθώντας το παρακάτωπλαίσιο δομής, αποστολής και στόχων:

α. Διατήρηση της ισχυρής δομής και εμπλουτισμός των σπουδών με σύγχρονο όραμα και συγκεκριμένη αποστολή:

i. Διατηρείται και ενισχύεται η δομή των σπουδών με πενταετή διάρκεια, ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στις θετικές επιστήμες και στον κορμό της επιστημονικής περιοχής του Διπλώματος, ικανό σύνολο μαθημάτων κατεύθυνσης (εξειδίκευσης) και υψηλού επιπέδου Διπλωματική εργασία.

ii. Συνειδητοποιώντας τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο των αποφοίτων του Ε.Μ.Π. κατά τον 21ο αιώνα οι σπουδές παρέχουν:

• Συστηματική ανάπτυξη των ικανοτήτων συνεχούς εμβάθυνσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης της επιστήμης και τεχνολογίας στο πλαίσιο μιας γόνιμης επικοινωνίας τόσο με το πολιτικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον, όσο και με το πολιτιστικό, κοινωνικό και ιστορικό υπόβαθρο στην περιοχή της κατασκευής και της λειτουργίας των έργων ή στο χώρο της παροχής των υπηρεσιών.

• Ισόρροπη ολοκλήρωση της προσωπικότητας του φοιτητή Ε.Μ.Π. με την ανάπτυξη και των ανθρώπινων αρετών του. Αποτελεί τον αποφασιστικό παράγοντα για ένα άλλο σημαντικό σκέλος της αποστολής του διπλωματούχου Ε.Μ.Π.: Τη διοίκηση του προσωπικού και τη διαχείριση των έργων και γενικότερα των πόρων της περιοχής ευθύνης του.

β. Ενίσχυση της υψηλής στάθμης των Π.Π.Σ. και συνακόλουθοι στόχοι.Απαράβατη αρχική συνθήκη είναι ότι κάθε Π.Π.Σ. οφείλει να είναι αντάξιο της υψηλής στάθμης και παράδοσης του Ιδρύματος, να τις αναδεικνύει και να τις στηρίζει, με κύριους στόχους :

i. Τη συνεκτικότητα και το επιστημονικό βάθος.

ii. Την ανταπόκρισή του στις τρέχουσες και μελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες.

iii. Τη μεθοδική προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς τις ενεργητικές μορφές διδασκαλίας.

iv. Τη σύνδεση σπουδών και πράξης, επαγγελματικής ή ερευνητικής.

v. Τη δόμηση των Τομέων σε νέες ενεργητικές μονάδες παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει στο Διπλωματούχο της Σχολής τις απαιτούμενες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που θα τον καταστήσουν ικανό να κινηθεί αποδοτικά σε όλες τις περιοχές δραστηριότητας του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού. Για να επιτύχει στη μελλοντική αποστολή του, ο απόφοιτος πρέπει να είναι σε θέση:

να ενημερώνεται επιστημονικά και να εμβαθύνει στην περιοχή του,

να είναι έτοιμος για διεπιστημονική συνεργασία,

να έχει διορατικότητα και ευελιξία προσαρμογής στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Εκτός από αυτά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει επίσης στο να οδηγήσει τον φοιτητή σε ένα επίπεδο που θα του επιτρέπει, εφόσον το επιθυμεί, να προχωρήσει αργότερα σε μεταπτυχιακές σπουδές. Το όλο φάσμα των δραστηριοτήτων του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού μπορεί σήμερα να διακριθεί στις εξής περιοχές:

1. Συλλογή, επεξεργασία, παρουσίαση και διαχείριση στοιχείων του χώρου και γενικότερα του περιβάλλοντος (π.χ. προσδιορισμός θέσεων στο χώρο, αποτύπωση εκτάσεων, χαρτογραφία, συστήματα πληροφοριών γης).

2. Ανάλυση και οργάνωση χώρου.

3. Συγκοινωνιακά Έργα.

4.Εγγειοβελτιωτικά και άλλα υδραυλικά έργα.

5. Δομικά και Τεχνικά έργα.

Η κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων που απαιτούν οι παραπάνω δραστηριότητες δημιουργούν την ανάγκη εισαγωγής μαθημάτων που να καλύπτουν τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος τα αντικείμενα αυτά. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής αποβλέπει ακριβώς στο να συμβιβάσει τις δύο αυτές τάσεις και το πετυχαίνει, αφενός μεν διαχωρίζοντας τα μαθήματα σε υποχρεωτικά και κατ΄ επιλογήν, αφετέρου δε προσφέροντας εμβαθύνσεις που απορρέουν από τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής. Οι εμβαθύνσεις που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο ευνοούν τις συνθήκες επαγγελματικής απασχόλησης.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το τμήμα διαθέτει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα:

 • Γεωπληροφορική
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Προοπτικές Απασχόλησης

Ο Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός αποτελεί μαζί με τον Αρχιτέκτονα και τον Πολιτικό Μηχανικό τις τρεις βασικές ειδικότητες του λεγόμενου κατασκευαστικού τομέα. Και οι τρεις αυτές ειδικότητες καλύπτουν τις ανάγκες μελετών και κατασκευών του τομέα αυτού είτε αυτόνομα είτε πολλές φορές και σε επικάλυψη.Σύμφωνα με ένα συμβατικό ορισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (International Federation of Surveyors), ο Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός παγκοσμίως μπορεί να ασχοληθεί με:

 • Τον προσδιορισμό του μεγέθους και της μορφής της γης,
 • Τον προσδιορισμό της θέσης φυσικών χαρακτηριστικών, κατασκευών και τεχνικών έργων,
 • Τον προσδιορισμό της θέσης ορίων δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων
 • Τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών,
 • Την παραγωγή και σύνταξη χαρτών, σχεδίων, αρχείων διαγραμμάτων και τεχνικών εκθέσεων,
 • Την μελέτη του φυσικού και κοινωνικού χώρου με στόχο το σχεδιασμό αστικών υπεραστικών περιοχών καθώς και τον περιφερειακό σχεδιασμό,
 • Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των ιδιοκτησιών,
 • Τον προσδιορισμό των αξιών και τη διαχείριση των ιδιοκτησιών,
 • Τον σχεδιασμό, μελέτη, μέτρηση και διαχείριση των κατασκευαστικών έργων.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site σχολής Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί – EMΠ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΕΜΠ, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | ΕΜΠ | Παρουσίαση.