Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων | ΠΑ.ΠΕΙ.

Από Γ. Τσαλίκης 25 Οκτωβρίου 2010

Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στα πλαίσια του γενικότερου αυτού στόχου, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στηρίζεται σε ένα σύστημα γνώσεων και μεθόδων, που προάγει επιστημονικά τους φοιτητές, τους εξοικειώνει με τη ζωή και τη δράση των επιχειρήσεων και διευρύνει τους επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οργανωτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν τις περιοχές της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Διοίκησης Παραγωγής, του Μάρκετινγκ, της Διοίκησης Προσωπικού, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος κ.ά.

Το Τμήμα, παρακολουθώντας τη δυναμική των εξελίξεων στην οικονομία και τεχνολογία και διατηρώντας την αναγκαία ευελιξία, έχει τη δυνατότητα προσαρμογών που προετοιμάζουν διοικητικά στελέχη, ικανά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 προχώρησε στη λειτουργία τριών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων:

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσων (Master in Business Administration, M.B.A.)
  • Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκσηση Επιχειρήσεων(ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ)
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσων – Management Τουρισμού (ΠΜΣ.ΔΕ.ΜΤ) (Master’s In Business Administration – Tourism Management) (MBA – Tourism Management)
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσων για Στελέχη(ΠΜΣ.ΔΕ.Σ)(Executive MBA)

Σκοπός των μεταπτυχιακών αυτών προγραμμάτων είναι η προετοιμασία, σε προχωρημένο επίπεδο, διοικητικών στελεχών και συμβούλων ικανών να αντιμετωπίσουν επιτυχώς το πολύπλοκο και δυναμικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, συμβάλλοντας σε επιχειρησιακές διαδικασίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.

Προοπτικές Απασχόλησης

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του ΠΑ.ΠΕΙ.

Πληροφορίες για υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΠΕΙ, μπορείτε να βρείτε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς | ΠΑΠΕΙ | Παρουσίαση.