Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα εκπαιδεύει τους φοιτητές στη σφαιρική κατανόηση των ιστορικών φαινόμενων και στη μελέτη των υλικών καταλοίπων των ανθρώπων του παρελθόντος. Έτσι, ερευνώντας τα πολιτισμικά δείγματα του παρελθόντος εμπλουτίζεται η ιστορική γνώση του παρόντος.

Προπτυχιακές Σπουδές

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Χειμερινό Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού: Εισαγωγή στην Ιστορία, Αρχαία Ιστορία Ι, Βυζαντινή Ιστορία Α΄, Ιστορία Νέου Ελληνισμού Α΄
Μαθήματα Ειδίκευσης -Υποχρεωτικά: Αρχαία Ιστορία ΙΙΙ, Μεθοδολογικά προβλήματα της Ιστορίας, Ιστορία Νεωτέρου Ελληνισμού Β΄
Επιλεγόμενα: Αρχαία Ιστορία, Αρχαία Ιστοριογραφία, Ιστορία Ελληνορωμαϊκών χρόνων, Βυζαντινή Ιστορία Ι, Βυζαντινή Ιστορία ΙΙΙ, Βυζαντινή Ιστορία, Βοηθητικές επιστήμες Γ΄, Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως, Ιστορία της Αναγέννησης, Ιστορία Νέου Ελληνισμού I, Ιστορία Νεωτέρου Ελληνισμού IV, Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου Ι

Εαρινό Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού: Αρχαία Ιστορία ΙΙ, Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Α΄, Ιστορία Νεώτερου Ελληνισμού Α’
Μαθήματα ειδίκευσης -Υποχρεωτικά: Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Β’, Βυζαντινή Ιστορία Β΄, Ιστορία Νέου Ελληνισμού Β΄
Επιλεγόμενα: Ρωμαϊκή Ιστορία, Αρχαία Ιστορία, Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Ι, Βυζαντινή Ιστορία ΙΙ, Βυζαντινή Ιστορία Γ΄, Βυζαντινή Ιστορία VII, Ιστορία Νέου Ελληνισμού V, Ιστορία Νέου Ελληνισμού ΙΙΙ, Ιστορία Νεωτέρου Ελληνισμού ΙΙΙ, Ιστορία Νεωτέρου Ελληνισμού Ι, Ιστορία Νεωτέρου Ελληνισμού ΙΙ, Ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου ΙΙ, Εισαγωγή στην Ιστορία των ανθρωπίνων Κοινωνιών

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗς ΤΕΧΝΗΣ

Χειμερινό Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού: Προϊστορική Αρχαιολογία Προϊστορικό Αιγαίο, Κλασική Αρχαιολογία Α’ Αρχαιολογία των πρώιμων και αρχαϊκών χρόνων, Βυζαντινή Αρχαιολογία Α’ Αρχιτεκτονική και ζωγραφική της παλαιοχριστιανικής περιόδου, περ. 300-726 μ.Χ., Ιστορία της Τέχνης Α’
Μαθήματα Ειδίκευσης -Υποχρεωτικά: Προϊστορική Αρχαιολογία Γ’, Κλασική Αρχαιολογία Δ’, Βυζαντινή Αρχαιολογία Δ’
Επιλεγόμενα: Προϊστορική Αρχαιολογία VI, Κλασική Αρχαιολογία Χ, Κλασική Αρχαιολογία VI, Κλασική Αρχαιολογία XVI, Κλασική Αρχαιολογία XVIII, Κλασική Αρχαιολογία, Κλασική Αρχαιολογία XXIV, Βυζαντινή Αρχαιολογία ΧΧΙΙ, Βυζαντινή Αρχαιολογία ΧΧΙΙΙ, Ιστορία της Τέχνης ΙΙ, Ελληνική και Λατινική Επιγραφική

Εαρινό Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού: Προϊστορική Αρχαιολογία Β’, Κλασική Αρχαιολογία Β’, Βυζαντινή Αρχαιολογία Β’
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης: Τοπογραφία Ανασκαφική Ι, Προϊστορική Αρχαιολογική Δ’, Κλασική Αρχαιολογία Γ’, Βυζαντινή Αρχαιολογία Γ’, Ιστορία της Τέχνης Γ’
Επιλεγόμενα: Προϊστορική Αρχαιολογία ΙΙ, Προϊστορική Αρχαιολογία V, Κλασική Αρχαιολογία, Κλασική Αρχαιολογία ΧΧΙΙΙ, Κλασική Αρχαιολογία ΧΧΙ, Κλασική Αρχαιολογία XIV, Βυζαντινή Αρχαιολογία ΙΙ, Βυζαντινή Αρχαιολογία ΙΙΙ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.