Τμήμα Φυσικής | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Το τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν και να ερευνούν τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν.

Προπτυχιακές Σπουδές

Σύμφωνα με το Νόμο, το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, ψηφίζεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Κάθε τροποποίηση του Προγράμματος γίνεται με ψηφοφορία σε Τακτική Γ.Σ. μια φορά κάθε χρόνο (αν απαιτηθεί) ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φυσικής έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στη δομή του:

• Στηρίζεται σε ένα βασικό κορμό είκοσι επτά υποχρεωτικών μαθημάτων (27) για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως επιστημονικής κατεύθυνσης και τα οποία παρέχονται στα έξη (6) πρώτα εξάμηνα των σπουδών.

•Από τα είκοσι επτά μαθήματα κορμού, τα επτά (7) μαθήματα αφορούν μαθηματική παιδεία και μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν μαθήματα υποστήριξης για τη σωστή και απρόσκοπτη διδασκαλία της Φυσικής Επιστήμης.

• Παρέχει υποχρεωτική “πειραματική” παιδεία σε όλους τους φοιτητές με έντεκα (11) εργαστήρια που αφορούν μαθήματα κορμού.

•Εισάγει το θεσμό των κατευθύνσεων που καλύπτουν τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία βασικής και εφαρμοσμένης φυσικής

  • Αστροφυσική, Αστρονομία, Μηχανική
  • Ηλεκτρονική / Υπολογιστές – Τηλεπικοινωνίες/ Αυτοματισμός
  • Φυσική Περιβάλλοντος – Μετεωρολογία
  • Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
  • Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμη Υλικών
  • Εκπαίδευση
  • Γενικός Κύκλος

Για περισσότερες Πληροφορίες, επισκεφθείτε το επίσημο site του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ