Τμήμα Φαρμακευτικής Αθηνών | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Το τμήμα έχει σκοπό να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να ασχοληθούν με την παραγωγή, την έρευνα, τον πειραματισμό, τον έλεγχο και κυρίως με την διάθεση φαρμάκων και φαρμακευτικών σκευασμάτων σύμφωνα με τις ιατρικές συνταγές.

Προπτυχιακές Σπουδές

Για την απόκτηση του πτυχίου της Φαρμακευτικής ο φοιτητής πρέπει να ικανοποιήσει τις παρακάτω πέντε (5) προϋποθέσεις:

1. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα (37) τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών και να ασκηθεί με επιτυχία στα εργαστήρια (όπου υπάρχουν),

2. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έντεκα (11) από τα είκοσι οκτώ (28) επιλογής μαθήματα του προγράμματος σπουδών ή σε εννέα (9) αν εκπονήσει διπλωματική εργασία και να ασκηθεί με επιτυχία στα εργαστήρια (όπου υπάρχουν),

3. Να συμπληρώσει σύνολο τουλάχιστον 210 διδακτικών μονάδων,

4. Να περατώσει πρακτική άσκηση συνολικά τεσσάρων τριμήνων σε φαρμακείο «ανοικτό στο κοινό» και φαρμακευτική υπηρεσία νοσοκομείου,

5. Να φοιτήσει τουλάχιστον δέκα (10) εξάμηνα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής Ειδικεύσεις:

  • Κλινική Φαρμακευτική
  • Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία
  • Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας
  • Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
  • Απομόνωση – Ανάπτυξη – Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ.