Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΤΕΑΠΗ | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Tο TEAΠH είναι ένα από τα πανεπιστημιακά τμήματα με προνόμιο να προσφέρει πτυχίο με συγκεκριμένη επαγγελματική προοπτική. Δεν πρόκειται ωστόσο για «επαγγελματική» σχολή όπως οι παλιότερες σχολές για νηπιαγωγούς. Πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα, που καλλιεργεί την επιστημονική παιδεία και μέσω αυτής διασφαλίζει την κατάρτιση τη σχετική με το επάγγελμα του/της νηπιαγωγού. Η σύνθεση επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής κατάρτισης ή, με άλλους όρους, θεωρίας και πράξης, είναι βασική αρχή του Τμήματος. Είναι αδύνατη η επαρκής προετοιμασία για το δύσκολο και υψηλής ευθύνης επάγγελμα του/της νηπιαγωγού δίχως θεωρητική και μεθοδολογική κατάρτιση. Στόχος του ΤΕΑΠΗ είναι να δώσει τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών) που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και τέλος την οργάνωση της παιδαγωγικής πρακτικής. Η παιδαγωγική πρακτική δεν είναι απλά εφαρμογή κάποιων κανόνων ή προτύπων, αλλά στηρίζεται πάντοτε σε θεωρία. Τα λεγόμενα «πρακτικά» μαθήματα και τα μαθήματα τα σχετικά με τις τέχνες (μουσική, ζωγραφική, θέατρο) όχι μόνο έχουν επιστημονικό και θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά απαιτούν παράλληλα τη γνώση άλλων επιστημών για να εφαρμοστούν στην πράξη με θετικά αποτελέσματα. Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα να χρησιμοποιηθούν οι τέχνες στο νηπιαγωγείο ως εκπαιδευτικό εργαλείο, χωρίς επιστημονική γνώση για τις δυνατότητες των παιδιών ανά ηλικία (από την Αναπτυξιακή Ψυχολογία), για τις τεχνικές μετάδοσης της γνώσης (από την Παιδαγωγική), τις πολιτισμικές διαφορές των νηπίων κατά την κοινωνική καταγωγή (από την Κοινωνιολογία) κ.ο.κ.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το ΤΕΑΠΗ εφοδιάζει τους/τις αποφοίτους του με στέρεες επιστημονικές βάσεις από διαφορετικά γνωστικά πεδία και διαμορφώνει μια νέα εικόνα για το επάγγελμα των νηπιαγωγών που ανταποκρίνεται στις σημερινές κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με πολλές επιστήμες, το νηπιαγωγείο είναι η πρώτη αλλά και η σημαντικότερη βαθμίδα του σχολείου. Είναι ένας από τους βασικότερους μετά την οικογένεια θεσμούς κοινωνικοποίησης και η πρώτη στη ζωή του παιδιού επαφή με το θεσμό του σχολείου. Έχει σχεδόν αποφασιστικές για το μέλλον του επιπτώσεις, πιο συγκεκριμένα στο εάν αυτή η πρώτη επαφή θα διαμορφώσει ένα δίαυλο επικοινωνίας ή όχι, και άρα εάν το νήπιο θα αποκτήσει θετική ή αρνητική σχέση με το σχολικό θεσμό. Είναι η σχολική βαθμίδα στην οποία έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή το νήπιο με τις πιο επίσημες παραλλαγές της γλώσσας (είτε αυτή είναι μητρική είτε δεύτερη γλώσσα όπως συμβαίνει για πολλά παιδιά σήμερα στο ελληνικό σχολείο) ή ακόμη και της επίσημης κουλτούρας και των συμβόλων της γνώσης. Μόνο λοιπόν εκπαιδευτικοί με ειδική επιστημονική κατάρτιση μπορούν να επιτελέσουν ένα τέτοιο σύνθετο έργο.

Μαζί με την συστηματική προετοιμασία για το επάγγελμα του/της νηπιαγωγού το ΤΕΑΠΗ παρέχει στους/στις αποφοίτους του βασική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής. Επιδιώκει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, εξοικειώνει τους/τις φοιτητές/τριες με τις μεθόδους και τα εργαλεία της επιστημονικής έρευνας, δίνοντας τους έτσι τα ουσιαστικά εφόδια ώστε να μπορούν, αν το θελήσουν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Σε κάθε Τμήμα των AEI μπορούν να λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ.) που ιδρύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε Ειδική Σύνθεση (ΓΣEΣ), την οποία εγκρίνει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου σε ειδική σύνθεση και ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη λειτουργία κάθε Π.M.Σ. αρμόδια είναι η αντίστοιχη Συντονιστική Επιτροπή και η Γενική Συνέλευση σε Ειδική Σύνθεση (ΓΣEΣ).

Στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τα ακόλουθα Προγράμματα Mεταπτυχιακών Σπουδών:

1. « Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα »

2. « Ειδική Αγωγή »

3. « Πολιτική Αγωγή και Κοινωνιολογία »

4. « Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση »

5. « Συμβουλευτική Ψυχολογία, και συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, στην Υγεία και την Εργασία»

Για περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του ΤΕΑΠΗ