Οδοντιατρική Αθηνών | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Το τμήμα έχει σκοπό να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να ασχοληθούν με την παραγωγή, την έρευνα, τον πειραματισμό, τον έλεγχο και κυρίως με την διάθεση φαρμάκων και φαρμακευτικών σκευασμάτων σύμφωνα με τις ιατρικές συνταγές.

Προπτυχιακές Σπουδές

Πάγιος στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαι­δεύ­σει τον κάθε φοιτητή Οδοντιατρικής έτσι ώστε, όταν τελειώσει, να έχει, εκτός από τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και εφό­δια για την άσκηση της γενικής οδοντιατρικής, τα παρακάτω 4 χα­ρα­κτηριστικά γνωρίσματα που διαφοροποιούν τις γνώσεις του και τον κάνουν έναν ολοκληρωμένο επιστήμονα, έτοιμο να ασκήσει το λει­τούργημά του στην κοινωνία. Τα 4 αυτά χαρακτηριστικά γνωρίσμα­τα του απόφοιτου της Οδοντιατρικής πρέπει να είναι:

Οι βιολογικές βάσεις είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη άσκηση της οδοντιατρικής. Χωρίς αυτές η οδοντιατρική παραμένει «τέχνη» και όχι επιστήμη όπως πραγματικά είναι. Δεν αρκεί η εκ­παί­δευση στις βασικές επιστήμες, αλλά χρειάζεται και διασύνδε­ση με την κλινική οδοντιατρική!

Η προληπτική κατεύθυνση δεν δίδεται μόνο με το μάθημα της Προληπτικής Οδοντιατρικής, αλλά από όλα τα γνωστικά αντι­κεί­μενα και από πολλές πλευρές της Οδοντιατρικής, και χρειάζεται μεγάλη προ­σπάθεια από τα μέλη Δ.Ε.Π. της Οδοντιατρικής αλλά και από τους φοιτητές.

Η κοινωνική ευαισθησία είναι ακόμα πιο δύσκολο να δι­δα­χθεί στους φοιτητές. Δεν αρκεί το μάθημα της Κοινωνικής Οδοντια­τρι­κής. Χρειάζεται συ­νεχής επιβεβαίωση για τη σφυρηλάτηση του ύψι­στου αυτού χαρακτηρι­στι­κού στη συνείδηση του φοιτητή. Θα πρέ­πει ο φοιτητής να δεχθεί την απο­στο­λή του ως ένας σύγχρονος οδο­ντίατρος. Είναι απαραίτητο να προσφέρει στην κοινωνία! Είναι ανάγκη να επιτελεί λειτούργημα κατά την άσκηση της οδοντια­τρι­κής.

Η έφεση για συνεχή ενημέρωση και βελτίωση είναι απα­ραί­τητο να μεταλαμπαδευτεί στο φοιτητή σε μια νοοτροπία και φι­λο­σοφία που πρέπει να αποκτήσει κατά τη διάρκεια των προπτυχια­κών του σπουδών. Θα πρέπει να καταστεί σαφές στους φοιτητές της Οδοντια­τρικής ότι οι επιστημονικές γνώσεις, που παίρνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, δεν θα είναι ικανοποιητικές και επαρ­κείς για την κλινική τους άσκηση μετά από 5-10 χρόνια. Θα πρέ­πει να αποκτήσουν τις βάσεις αλλά και να ενημερώνονται συνεχώς για να μπορέσουν να προσφέ­ρουν στο αναμενόμενο επίπεδο τις υπη­ρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα της Οδοντρικής Αθηνών, περιλαμβάνει ένα άρτια καταρτισμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, στοιχεία για το οποίο μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Οδοντιατρικής Αθηνών.