Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Η επιστήμη της Γερμανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείμενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Ως ξενόγλωσση φιλολογία περιλαμβάνει και πρόσθετους κλάδους, όπως είναι ο γερμανικός πολιτισμός, η μεθοδική και διδακτική της γερμανικής ως ξένης γλώσσας και η μετάφραση.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι οργανωμένο με τρόπο ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους κλάδους αυτούς. Βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν οι φοιτητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος είναι η καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας, καθώς τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται στη γλώσσα αυτή. Έτσι το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και μαθήματα πρακτικής γλωσσικής εξάσκησης.

Προπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας διδάσκονται οι εξής κλάδοι:

1) Γλωσσολογία

2) Λογοτεχνία

3) Πολιτισμός

4) Μεθοδική και Διδακτική

5) Μετάφραση

6) Γερμανική Γλώσσα (Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις)

Οι κλάδοι αυτοί περιλαμβάνουν τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

1) Γλωσσολογία

 • Θεωρία της Γλώσσας
 • Ιστορία της Γλώσσας
 • Φωνητική – Φωνολογία
 • Μορφολογία
 • Σύνταξη
 • Λεξικολογία
 • Πραγματολογία
 • Σημασιολογία
 • Κειμενολογία
 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Ψυχογλωσσολογία
 • Συγκριτική Γλωσσολογία

2) Λογοτεχνία

 • Θεωρία της Λογοτεχνίας
 • Ιστορία της Λογοτεχνίας
 • Σύγχρονη Λογοτεχνία
 • Ανάλυση και ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων
 • Συγκριτική Λογοτεχνία

3) Πολιτισμός

 • Γερμανική Ιστορία
 • Γερμανική Φιλοσοφία
 • Σύγχρονες πολιτικές κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις των γερμανόφωνων χωρών
 • Ιστορία και Θεωρία της Γερμανικής Τέχνης

4) Μεθοδική και Διδακτική

 • Θεωρία της Μεθοδικής και Διδακτικής
 • Πρακτική διαμόρφωση μαθημάτων
 • Παρακολούθηση πρότυπων μαθημάτων

5) Μετάφραση

 • Θεωρία της μετάφρασης
 • Μεθοδολογία της μετάφρασης
 • Μετάφραση διαφόρων ειδών κειμένων

6) Γερμανική Γλώσσα (Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις)

 • Γραπτός λόγος
 • Προφορικός λόγος

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από δύο Προγράμματα Ειδίκευσης: Λογοτεχνία και Γλωσσολογία.
Επίσης από το ακαδημαϊκό έτος 1998/99 το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει στο Διαπανεπιστημιακό–Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μετάφραση–Μεταφρασεολογία», που λειτουργεί υπό την αιγίδα τού Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Ακόμα το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει επίσης στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογές» που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002/03 σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.