Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία | ΤΑΓΦ | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) της Φιλοσοφικής Σχολής περιλαμβάνει δύο Τομείς, τον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας και τον Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού, και προσφέρει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στo πλαίσιo δύο Κατευθύνσεων Σπουδών: Κατεύθυνση Γλώσσας-Γλωσσολογίας και Κατεύθυνση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού. Το Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και για τις δύο Κατευθύνσεις και έχει διεπιστημονικό και διακλαδικό χαρακτήρα με έμφαση στις αγγλικές σπουδές.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας επικεντρώνεται στη μελέτη της αγγλικής γλώσσας, της μετάφρασης (αγγλική-ελληνική γλώσσα) και της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, ενώ του Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού επικεντρώνεται στη μελέτη της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας και της συγκριτικής λογοτεχνίας.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών το ΠΠΣ προσφέρει ποικιλία μαθημάτων, τα οποία εντάσσονται κυρίως στους κλάδους της Αγγλικής Γλώσσας και Γλωσσολογίας (Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης), της Αγγλικής και Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού και του Ελληνικού Πολιτισμού. Ως μέσο για τη διδασκαλία της πλειονότητας των μαθημάτων χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα. Επομένως, η επαρκής γνώση της αγγλικής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρακολούθηση των μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το υψηλό επίπεδο αγγλικής γλωσσομάθειας που απαιτείται για την αποφοίτησή τους.

Το ΠΠΣ είναι στη βάση του διεπιστημονικό, αλλά παρέχει τη δυνατότητα ειδίκευσης σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται στους δύο Τομείς του Τμήματος. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των σπουδών εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, της Γλωσσολογίας, της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται κυρίως στα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών. Για την ειδίκευσή τους οι φοιτητές/τριες επιλέγουν μία από τις δύο Κατευθύνσεις, οι οποίες αρχίζουν να λειτουργούν από το Ε΄Εξάμηνο:

α) Γλώσσας-Γλωσσολογίας

β) Λογοτεχνίας-Πολιτισμού.

Κατά τα τελευταία τέσσερα (4) εξάμηνα οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να επιλέγουν μαθήματα και από το πρόγραμμα της άλλης Κατεύθυνσης. Σε αυτή την περίπτωση ενισχύεται ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του πτυχίου τους.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) της Φιλοσοφικής Σχολής προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης:

• Αγγλικές Σπουδές

• Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογές

• Μετάφραση-Μεταφρασεολογία

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.