Υποτροφίες σε Θεατρολογία και Φιλολογία από το Ιδ. Μερκούρη

Από Γ. Τσαλίκης 12 Μαΐου 2010

Το Ίδρυμα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, με ημερομηνία έναρξης 1 Οκτωβρίου 2010, το πέμπτο πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής. Το Ίδρυμα θα χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες διετούς διαρκείας που φέρουν τον τίτλο «Υποτροφία ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ και JULES DASSIN» σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ στους τομείς

α) Φιλολογίας (αρχαίας ελληνικής, βυζαντινής, νέας ελληνικής) και

β) Θεατρολογίας.

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 800 € μηνιαίως.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση πρέπει:
α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι Έλληνες το γένος.
β. Να μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως.
γ. Να έχουν πτυχίο ελληνικού ή ισοτίμου Ανώτατου Εκπαιδευτι-κού Ιδρύματος του εξωτερικού με ελάχιστο βαθμό 8 (ή ισότιμη βαθμολογία αλλοδαπού ΑΕΙ) και μεταπτυχιακό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, (ή ισότιμη βαθμολογία αλλοδαπού ΑΕΙ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α.Αίτηση.
β.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα.
γ.Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
δ.Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος.
ε.Δύο συστατικές επιστολές: μία από τον επόπτη καθηγητή και μία από άλλο διακεκριμένο καθηγητή του μεταπτυχιακού προγράμματος του υποψηφίου ή από ερευνητή επιστημονικού ιδρύματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής.
στ.Συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση για το αντικείμενο της διατριβής.
ζ.Κατάλογος δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).
η.Επίσημα διπλώματα-αποδεικτικά ξένων γλωσσών
θ.Βεβαίωση από το οικείο Πανεπιστημιακό Τμήμα ότι ο υποψήφιος έγινε δεκτός για την εκπόνηση διδακτορικού.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του ιδρύματος (οδ. Πολυγνώτου 9-11 Αθήνα 10555 τηλ. 210 3315601-5, melinamercourifoundation.org.gr) με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι 11/06/2010 (η ημερομηνία της επιστολής θα προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου). Αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές.