Υπότροφος ερευνητής στο Ελ. Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών της Βενετίας

Από Γ. Τσαλίκης 27 Απριλίου 2010

Προκήρυξη διαγωνισμού για την αποστολή ενός (1) υποτρόφου ερευνητού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας

Σύμφωνα με τα άρθρα 22 και επόμενα του υπ’ αριθ. 720/19.8.1966 Βασιλικού Διατάγματος
«Περί Οργανισμού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Φ.Ε.Κ. 174/9.9.1966, τ. Α΄)
προκηρύσσομε διαγωνισμό για την αποστολή ενός (1) υποτρόφου ερευνητού στο εν λόγω Ινστιτούτο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτου ημεδαπού ή ισοτίμου αλλοδαπού Ιδρύματος, Έλληνες υπήκοοι
ή Έλληνες το γένος και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους συμπληρωμένο.
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 07/06/2010

Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr