Υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών στις Οικονομικές Επιστήμες

Από Γ. Τσαλίκης 27 Απριλίου 2010

Η Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15657/02.02.2010 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, σε πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό (Δ. Ευρώπη ή Η.Π.Α.), στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ελένης Ψημένου. Από τις ανωτέρω υποτροφίες, μία (1) θα δοθεί σε υποψήφιο καταγόμενο από τον Πειραιά και μία (1) σε υποψήφιο καταγόμενο από την Αμαλιάδα ή τον Πύργο Ηλείας.

Οι όροι παροχής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι:

1.Oι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι άποροι. Το ετήσιο προσωπικό εισόδημα των υποψηφίων θα πρέπει να είναι κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι 22.000 €. Ως απορία νοείται στην προκειμένη περίπτωση η έλλειψη επαρκών οικονομικών μέσων για την αντιμετώπιση σπουδών στο εξωτερικό.

2.Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο συνεχή ακαδημαϊκά έτη (2010-2011, 2011-2012) ή τέσσερα συνεχή εξάμηνα κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 και μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

3.Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €) το μήνα εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το μήνα εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού.

4.Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ή συναφών τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

5.Oι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτά στα ακόλουθα μαθήματα:
α) Μικροοικονομική Θεωρία
β) Μακροοικονομική Θεωρία
γ) Οικονομετρία

Οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό θα εξεταστούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, σε μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική, αναλόγως της χώρας στην οποία επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες από μία των ανωτέρω γλωσσών. Η επιτυχία σε μία από τις προαναφερθείσες ξένες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (οδός Πανεπιστημίου, αρ.28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10η Ιουνίου 2010 και ώρα η 10η πρωινή.
Αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μέχρι και την 25η Μαΐου 2010 συνοδευόμενες από τα κατά νόμον δικαιολογητικά.