Υποτροφίες σε 2 κλάδους Δικαίου

Από Γ. Τσαλίκης 22 Απριλίου 2010

Η Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15658/02.02.2010 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, σε πτυχιούχους τμημάτων Νομικής Ελληνικού Πανεπιστημίου, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία ή Ιταλία), από τα έσοδα του κληροδοτήματος Πέτρου Αγγελετόπουλου.

Από τις ανωτέρω υποτροφίες μία (1) θα χορηγηθεί στον κλάδο του Ελληνικού Αστικού Δικαίου και μία (1) στον κλάδο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου.

Οι όροι παροχής των υποτροφιών είναι οι εξής:

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο συνεχή ακαδημαϊκά έτη (2010-2011, 2011-2012) ή τέσσερα συνεχή εξάμηνα κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012, και μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν.

2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι υποχρεούνται να επιλέξουν ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού (Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας ή Ιταλίας) για την πραγματοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

3. Το ποσόν κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €) το μήνα εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το μήνα εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, σε κάθε υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών.

4. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Ελληνικών Πανεπιστημίων με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 19η Μαΐου 2010 και ώρα η 10η πρωινή.

6. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά στα ακόλουθα μαθήματα:
Α) Για τον κλάδο του Ελληνικού Αστικού Δικαίου:
α) Αστικό Δίκαιο
β) Πολιτική Δικονομία
γ) Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή
Β) Για τον κλάδο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου:
α) Πολιτική Δικονομία
β) Αστικό Δίκαιο: Γενικές Αρχές και Γενικό Ενοχικό
γ) Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό θα εξεταστούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, σε μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική, αναλόγως της χώρας στην οποία επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες από μία των ανωτέρω γλωσσών. Η επιτυχία σε μία από τις προαναφερθείσες ξένες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

7. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας στα παραπάνω μαθήματα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14) (σε κλίμακα με άριστα τον βαθμό είκοσι (20)). Επίσης, οι υποψήφιοι, που θα εξεταστούν στην ξένη γλώσσα, πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ο οποίος δεν υπολογίζεται στην εξαγωγή του μέσου όρου γενικής βαθμολογίας.

8. Σε περίπτωση που στον έναν από τους δύο κλάδους δεν υπάρχουν υποψήφιοι ή δεν υπάρχει υποψήφιος που να συγκεντρώνει μέσο όρο γενικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), η υποτροφία θα απονεμηθεί στον δεύτερο στη σειρά επιτυχίας υποψήφιο του άλλου κλάδου.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας.
Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Προξένου.

Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1).

10. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, δηλ. έως 03-05-2010, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν τη χώρα και τον κλάδο που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (άρθρο 5).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (για τους υποψηφίους που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση: επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν είχε την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο οικονομικό έτος).
ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
β) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

11. Η έλλειψη επαρκών οικονομικών μέσων αποτελεί προϋπόθεση της χορήγησης της υποτροφίας και κρίνεται κατά την απόλυτη και αμετάκλητη κρίση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: academyofathens.gr