«Νέα Γενιά σε Δράση»

Από Γ. Τσαλίκης 8 Απριλίου 2010

Ποια είναι η δομή του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση»;
Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση προβλέπει πέντε επιχειρησιακές Δράσεις.

Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη
Η Δράση 1 υποστηρίζει τις ακόλουθες επιμέρους δράσεις:
– Επιμέρους Δράση 1.1 – Ανταλλαγές Νέων
Οι Ανταλλαγές Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες νέων από διαφορετικές χώρες να συναντώνται και να μαθαίνουν ο ένας για τον πολιτισμό του άλλου. Οι ομάδες οργανώνουν από κοινού την ανταλλαγή γύρω από ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
– Επιμέρους Δράση 1.2 – Πρωτοβουλίες Νέων
Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση υποστηρίζει ομαδικά προγράμματα που καταρτίζονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Υποστηρίζει επίσης τη δικτύωση παρόμοιων προγραμμάτων μεταξύ διαφορετικών χωρών προκειμένου να ενισχύει την ευρωπαϊκή σκοπιά τους και να ενδυναμώνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ νέων.
– Επιμέρους Δράση 1.3 – Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους
Τα Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους υποστηρίζουν τη συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο των τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών κοινοτήτων τους, όπως και σε διεθνές επίπεδο.

Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
Σκοπός της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας είναι να υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων σε διάφορες μορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής, νέοι συμμετέχουν σε εθελοντική βάση, μεμονωμένα ή ομαδικά, σε μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.

Δράση 3 – Νεολαία στον Κόσμο
Η Δράση 3 υποστηρίζει τις ακόλουθες επιμέρους Δράσεις:
– Επιμέρους Δράση 3.1 – Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση υποστηρίζει προγράμματα με γειτονικές χώρες εταίρους. Υποστηρίζει κυρίως Ανταλλαγές Νέων και Σχέδια Κατάρτισης και Δικτύωσης στον τομέα της νεολαίας.
– Επιμέρους Δράση 3.2 – Συνεργασία με άλλες χώρες του κόσμου
Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση αφορά τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, και ειδικότερα την ανταλλαγή καλών πρακτικών με χώρες εταίρους από άλλα μέρη του κόσμου. Ενθαρρύνει τις ανταλλαγές και την κατάρτιση νέων και οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία, τις συμπράξεις και τα δίκτυα οργανώσεων νέων. Οι αιτήσεις επιχορήγησης που συνδέονται με την εν λόγω Δράση πρέπει να υποβάλλονται κατόπιν ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η επιμέρους Δράση 3.2 δεν καλύπτεται από τον παρόντα Οδηγό.

Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία
Η Δράση 4 υποστηρίζει τις ακόλουθες επιμέρους Δράσεις:
– Επιμέρους Δράση 4.1 – Υποστήριξη φορέων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας
Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη λειτουργία ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας και αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος (ΕΜΚΟ). Οι δραστηριότητές τους πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στο δημόσιο βίο και στην κοινωνία, καθώς και στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεργασίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα στον τομέα της νεολαίας. Οι αιτήσεις επιχορήγησης που συνδέονται με την εν λόγω επιμέρους Δράση πρέπει να υποβάλλονται κατόπιν ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η επιμέρους Δράση 4.1 δεν καλύπτεται από τον παρόντα Οδηγό.
– Επιμέρους Δράση 4.2 – Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας
Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Στο πλαίσιο της εν λόγω επιμέρους Δράσης, δίνεται μία επιχορήγηση ετησίως. Η επιμέρους Δράση 4.2 δεν καλύπτεται από τον παρόντα Οδηγό.
– Επιμέρους Δράση 4.3 – Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων
Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση υποστηρίζει την κατάρτιση όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων, ειδικότερα μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών μεταξύ τους, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων που ενδέχεται να οδηγούν σε μακροπρόθεσμα σχέδια ποιότητας, συμπράξεις και δίκτυα.
– Επιμέρους Δράση 4.4 – Σχέδια που ενθαρρύνουν την καινοτομία και την ποιότητα
Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση υποστηρίζει σχέδια με στόχο τη θέσπιση, εφαρμογή και προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων στον τομέα της νεολαίας. Οι αιτήσεις επιχορήγησης που συνδέονται με την εν λόγω επιμέρους Δράση πρέπει να υποβάλλονται κατόπιν ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η επιμέρους Δράση 4.4 δεν καλύπτεται από τον παρόντα Οδηγό.
– Επιμέρους Δράση 4.5 – Δραστηριότητες ενημέρωσης για νέους και όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων
Η συγκεκριμένη Δράση υποστηρίζει δραστηριότητες, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες βελτιώνουν την πρόσβαση των νέων σε υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας και ενισχύουν τη συμμετοχή τους στην εκπόνηση και διάδοση στοχοθετημένων και φιλικών προς τον χρήστη ενημερωτικών προϊόντων. Υποστηρίζεται επίσης η ανάπτυξη, σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, νεανικών δικτυακών πυλών (portals) για τη διάδοση συγκεκριμένων πληροφοριών για τους νέους. Οι αιτήσεις επιχορήγησης που συνδέονται με την εν λόγω επιμέρους Δράση πρέπει να υποβάλλονται κατόπιν ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η επιμέρους Δράση 4.5 δεν καλύπτεται από τον παρόντα Οδηγό.
– Επιμέρους Δράση 4.6 – Συμπράξεις
Η συγκεκριμένη Δράση προβλέπει τη χρηματοδότηση συμπράξεων με στόχο την ανάπτυξη μακρόπνοων σχεδίων που συνδυάζουν διάφορα μέτρα του Προγράμματος. Οι αιτήσεις επιχορήγησης που συνδέονται με την εν λόγω επιμέρους Δράση πρέπει να υποβάλλονται κατόπιν ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η επιμέρους Δράση 4.6 δεν καλύπτεται από τον παρόντα Οδηγό.
– Επιμέρους Δράση 4.7 – Υποστήριξη των δομών του Προγράμματος
Η συγκεκριμένη Δράση χρηματοδοτεί τις διαχειριστικές δομές του Προγράμματος, και ειδικότερα τις Εθνικές Υπηρεσίες. Η επιμέρους Δράση 4.7 δεν καλύπτεται από τον παρόντα Οδηγό.
– Επιμέρους Δράση 4.8 – Προστιθέμενη αξία του προγράμματος
Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή για τη χρηματοδότηση σεμιναρίων, συνεδρίων και συναντήσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της υλοποίησης του Προγράμματος, και τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του. Η επιμέρους Δράση 4.8 δεν καλύπτεται από τον παρόντα Οδηγό.

Δράση 5 – Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας

Η Δράση 5 υποστηρίζει τις ακόλουθες επιμέρους Δράσεις:
– Επιμέρους Δράση 5.1 – Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία
Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση υποστηρίζει την ανάπτυξη συνεργασίας, σεμιναρίων και διαρθρωμένουδιαλόγου μεταξύ των νέων, όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία.
?? Επιμέρους Δράση 5.2 – Υποστήριξη δραστηριοτήτων για την καλύτερη γνώση του τομέα της νεολαίας
Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση υποστηρίζει τον προσδιορισμό του επιπέδου της υφιστάμενης γνώσης σχετικά με τις προτεραιότητες στον τομέα της νεολαίας, στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδουσυντονισμού. Η επιμέρους Δράση 5.2 δεν καλύπτεται από τον παρόντα Οδηγό.
?- Επιμέρους Δράση 5.3 – Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς
Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, και ειδικότερα το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή εξειδικευμένα όργανά του. Η επιμέρους Δράση 5.3 δεν καλύπτεται από τον παρόντα Οδηγό.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»;
Οι νέοι και οι οργανωτές δραστηριοτήτων για τη νεολαία αποτελούν φυσικά τον κύριο πληθυσμό στόχο του Προγράμματος. Ωστόσο, το Πρόγραμμα προσεγγίζει τα ανωτέρω άτομα μέσω των δικαιούχων. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα συνδέονται με τους εν λόγω δύο παράγοντες: τους ‘συμμετέχοντες’ (άτομα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα) και τους ‘δικαιούχους’ (στις περισσότερες περιπτώσεις, οργανισμοί που έχουν νομική υπόσταση). Τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους δικαιούχους, οι προϋποθέσεις συμμετοχής εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία διαμένουν ή εδρεύουν.
Επιλέξιμοι συμμετέχοντες
Είστε νέοι ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών ή δραστηριοποιείστε στον τομέα της νεολαίας ή οι οργανώσεις νέων σας εδρεύουν νόμιμα σε μια από τις χώρες του Προγράμματος ή τις χώρες εταίρους;
Εάν ναι, μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα σχέδιο του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση, ανάλογα με τη Δράση ή την επιμέρους Δράση. Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε συγκεκριμένες Δράσεις ή επιμέρους Δράσεις, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Μέρος Β του παρόντος Οδηγού.
Ειδικότερα, ελέγξτε:
– κατώτατο όριο ηλικίας – οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Για παράδειγμα, εάν το κατώτατο όριο είναι τα 15 έτη, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν φτάσει στην 15η επέτειο των γενεθλίων τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
– ανώτατο όριο ηλικίας – οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Για παράδειγμα, εάν το κατώτατο όριο είναι τα 28 έτη, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν φτάσει στην 29η επέτειο των γενεθλίων τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
Επιλέξιμοι δικαιούχοι
Η υποβολή, και εφόσον επιλεγούν, η διαχείριση των σχεδίων του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση πραγματοποιούνται από δικαιούχους που εκπροσωπούν τους συμμετέχοντες.
Είστε:
– ένας μη κερδοσκοπικός ή μη κυβερνητικός οργανισμός
– ένας τοπικός, περιφερειακός δημόσιος φορέας
– μια άτυπη ομάδα νέων
– ένας φορέας που δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας (ΕΜΚΟ), και διαθέτει παραρτήματα σε τουλάχιστον 8 χώρες του Προγράμματος
– ένας διεθνής κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός
– ένας κερδοσκοπικός οργανισμός που διοργανώνει μια εκδήλωση στον τομέα της νεολαίας, του αθλητισμού ή του πολιτισμού
που έχει νομική υπόσταση σε μια από τις χώρες του Προγράμματος ή τις χώρες εταίρους;

Εάν ναι, μπορείτε να γίνετε δικαιούχος ενός σχεδίου του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση, ανάλογα με τη Δράση ή την επιμέρους Δράση. Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε συγκεκριμένες Δράσεις ή επιμέρους Δράσεις, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το Μέρος Β του παρόντος Οδηγού.

Σε περίπτωση που το σχέδιό σας επιλεγεί, θα γίνετε δικαιούχος του Προγράμματος. Δικαιούχος είναι ένας φορέας στον οποίο προτείνεται μια συμφωνία επιχορήγησης για την υλοποίηση του σχεδίου (οι συμφωνίες επιχορήγησης δεν προτείνονται στους ίδιους τους συμμετέχοντες).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ