Υποτροφία στην παθολογία από το ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 27 Μαρτίου 2010

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει για το Πανεπιστημιακό έτος 2008-09, διαγωνισμό για την απονομή βραβείου με την επωνυμία «Βραβείο Βασιλείου Μαλάμου» ποσού Ευρώ 1.000,00, από τα έσοδα της Δωρεάς Ελλης Χας Βασ. Μαλάμου, Ειρήνης Τσούνη – Μαλάμου και Κων/νου Μαλάμου, σε ιατρό, απόφοιτο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, ηλικίας μέχρι 35 ετών, για αδημοσίευτη πρωτότυπη ερευνητική εργασία στον τομέα της παθολογίας, που θα έχει γίνει στις Ελληνικές Πανεπιστημιακές Κλινικές.

Διδακτορικές διατριβές, εγκεκριμένες ή κατατεθείσες ήδη, αποκλείονται.

Δημοσιευθείσες εργασίες γίνονται δεκτές, εφ΄ όσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από τη δημοσίευση.

Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από επιτροπή που θα απαρτίζεται από Καθηγητές της Παθολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εργασίες τους σε τρία (3) αντίτυπα, με αίτηση, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30) μέσα σε έξη (6) μήνες από την πρώτη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (μέχρι 9-4-2010).

Επίσης, πρέπει να υπoβάλουν αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η ηλικία τους μέχρι 35 χρονών και η ελληνική υπηκοότητα.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων –
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου 17 και Χρ. Λαδά 6,τηλ.210.368.9131-4)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ