Προκήρυξη υποτροφιών από το Ίδρυμα Kαρέλια

Από Γ. Τσαλίκης 26 Μαρτίου 2010

Το Ίδρυμα προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για Μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος και αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια εξωτερικού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Θα χορηγηθούν επτά (7) υποτροφίες, ύψους 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδων ευρώ) εκάστη, για σπουδές στους κλάδους:
1. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη,
2. Βιομηχανική Οικονομική,
3. Ναυτιλιακές Σπουδές,
4. Διοίκηση Επιχειρήσεων,
5. Δημόσια Διοίκηση,
6. Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
7. Business Administration (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό

Θα χορηγηθούν επτά (7) υποτροφίες, ύψους 20.000,00 ευρώ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) εκάστη, για σπουδές στους κλάδους:
1. Regional Economics and Development,
2. Industrial Economics,
3. Shipping, Trade and Finance,
4. Business Administration,
5. Public Administration,
6. Environmental Economics.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Ελληνική ιθαγένεια
* Ηλικία έως 30 ετών
* Πτυχίο σε τομέα της Οικονομικής Επιστήμης από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό από 8.00/10.00 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια εξωτερικού.
* Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
* Για σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται γνώση, τουλάχιστον, μίας ξένης γλώσσας (κάτοχος αντίστοιχου πτυχίου).
* Για σπουδές στο εξωτερικό απαιτείται άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα Πανεπιστημιακά μαθήματα.
* Να μην είναι υπότροφοι άλλου μη κρατικού φορέα. Σε περίπτωση επιλογής τους από το Ίδρυμά μας, απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ιδρύματος, Βασ. Αμαλίας 32, 4ος όροφος, τηλ.: 210-3318074, Fax: 210-3318075, ή να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 30/4/2010