Πρόγραμμα Συγχρηματοδοτούμενων Υποτροφιών Crιdit Agricole S.A.

Από Γ. Τσαλίκης 24 Μαρτίου 2010

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας (MAEE) και η Crιdit Agricole S.A αποφάσισαν τη δημιουργία προγράμματος υποδοχής και εποπτείας ξένων φοιτητών υψηλού επιπέδου στη Γαλλία.

Η πρωτοβουλία αυτή, που εντάσσεται στο πρόγραμμα “QUAI D’ORSAY/ENTREPRISES” του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στηρίζεται σε μια δημόσια-ιδιωτική εταιρική σχέση. Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει είναι η εφαρμογή άριστων και εξατομικευμένων συνθηκών υποδοχής και η από κοινού επιλογή των φοιτητών από το Υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, την Crιdit Agricole S.A και τα εταιρικά γαλλικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων υποτροφιών Credit Agricole S.A./ MAEE απευθύνεται σε ξένους φοιτητές, στο πλαίσιο της φοίτησής τους στο εξωτερικό, που προέρχονται από τις παρακάτω χώρες: Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ (Κίνα), Ιταλία, Ιαπωνία, Πολωνία, Σερβία και Σιγκαπούρη. Μόνο υποψήφιοι που έχουν υπηκοότητα μίας από τις 7 παραπάνω χώρες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Υποψήφιοι με διπλή υπηκοότητα, εκ των οποίων η μία είναι γαλλική, δεν είναι επιλέξιμοι για τις θέσεις.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011, θα απονεμηθούν 10 υποτροφίες.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ;
Οι συγχρηματοδοτούμενες υποτροφίες Credit Agricole S.A./ MAEE απενόμονται για ένα χρόνο σπουδών στη Γαλλία, για το επίπεδο Master 2 ή για master εξειδίκευσης στους παρακάτω τομείς:
Οικονομικά
Αξιολόγηση επιχειρηματικού κινδύνου
Μάρκετινγκ
Επικοινωνία
Ανθρώπινοι πόροι

σε μία από τις ακόλουθες σχολές (*):
– ESCP Europe
– ESSEC Business School Paris-Singapore
– ENSAE-ParisTech
– Ecole Centrale Paris
– Sciences Po – Paris
– Universitι Paris-Dauphine

(*)Θα πρέπει, πριν αποστείλετε στην πρεσβεία το φάκελο με την αίτηση για την υποτροφία, να καταθέσετε σε ένα από τα εταιρικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα το φάκελο με την υποψηφιότητά σας για το πεδίο σπουδών που έχετε επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση, ο φάκελος πρέπει να αποσταλεί πριν από τις 5 Απριλίου 2010. Παρακαλείσθε επίσης να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες αποδοχής, όπως αυτές ορίζονται στο διαδικτυακό τόπο των ιδρυμάτων.

Το ύψος των διδάκτρων, που σας αναλογεί, ποικίλει ανάλογα με το Ίδρυμα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ;

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, αν κριθείτε επιτυχών-ούσα του προγράμματος συγχρηματοδοτούμενων υποτροφιών Crιdit Agricole S.A./ MAEE, θα σας χορηγηθούν:
από την Crιdit Agricole S.A:
· μία υποτροφία που ανέρχεται στο ενιαίο και συνολικό ποσό των 12.000 ευρώ
· καθοδήγηση στην εταιρία
· αμειβόμενη πρακτική άσκηση στην Crιdit Agricole S.A. Η αποδοχή της πρακτικής άσκησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της υποτροφίας.
· Καθοδήγηση όσον αφορά τη διαμονή στη Γαλλία και τον επαγγελματικό σας προσανατολισμό.

από το Υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και με χρηματοδότηση της Πρεσβείας:
κοινωνική και ιατρική κάλυψη ως υπότροφος του γαλλικού κράτους και τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται, όπως: διευκόλυνση στη διαδικασία για έκδοση visa, προτάσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις της Egide…
εντατικά σεμινάρια γαλλικής γλώσσας πριν την αναχώρησή σας για τη Γαλλία, στο δίκτυο Alliances franηaises.
Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από το εξατομικευμένο επίδομα στέγασης.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;

Έχετε δικαίωμα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών εάν:
έχετε ελληνική, κινεζική, ιταλική, ιαπωνική, πολωνική, σερβική ή σιγκαπουριανή υπηκοότητα,
δεν έχετε υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας σας τη χρονιά της επιλογής,
δεν έχετε ήδη επωφεληθεί άλλης υποτροφίας του γαλλικού κράτους.

Σημαντικές παρατηρήσεις:
φοιτητές που έχουν διπλή υπηκοότητα, εκ των οποίων η μία είναι γαλλική, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής
είναι αντίθετες προς το διαγωνισμό και απορρίπτονται υποψηφιότητες που αφορούν εκπαίδευση στο πλαίσιο μαθητείας ή σχετίζονται με δια βίου εκπαίδευση
η γνώση της γαλλικής γλώσσας δεν προαπαιτείται, αλλά θα εκληφθεί ως σημαντικό πλεονέκτημα τη στιγμή της επιλογής. Είναι, άλλωστε, ένας από τους επιδιωκόμενους στόχους μέχρι το τέλος της διαμονής σας στη Γαλλία. Ενδεχομένως και να απαιτείται από το ίδρυμα υποδοχής
πρέπει εκ των προτέρων να υποβάλετε σε ένα από τα εταιρικά γαλλικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα την υποψηφιότητά σας για το πεδίο σπουδών που έχετε επιλέξει.

ΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ;

Πριν από τις 5 Απριλίου 2010, που είναι η προθεσμία αποδοχής υποψηφιοτήτων, πρέπει να έχετε αποστείλει το φάκελο υποψηφιότητας για μια υποτροφία του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Crιdit Agricole S.A./ MAEE στη γαλλική πρεσβεία, σε ηλεκτρονική μορφή.
Πρέπει επίσης να υποβάλετε σε ένα από τα εταιρικά γαλλικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα την υποψηφιότητά σας για το πεδίο σπουδών που έχετε επιλέξει.
Γύρω στις 12 Απριλίου 2010, το γαλλικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο έχετε προηγουμένως υποβάλλει υποψηφιότητα, θα σας ενημερώσει αν η αίτησή σας έγινε δεκτή για το πεδίο σπουδών που επιλέξατε. Σ’ αυτή την περίπτωση, θα σας αποσταλεί από τη γαλλική πρεσβεία της χώρας καταγωγής σας, πρόσκληση για συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής επιλογής του προγράμματος συγχρηματοδοτούμενων υποτροφιών Crιdit Agricole S.A./ MAEE
Μεταξύ 19 Απριλίου και 3 Μαΐου 2010, θα συσταθεί επιτροπή προ-επιλογής στη χώρα καταγωγής σας, υπό την ευθύνη της γαλλικής πρεσβείας, η οποία θα απαρτίζεται από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Συνεργασίας και Πολιτιστικής Δράσης, τον εκπρόσωπο του Οικονομικού Τμήματος της πρεσβείας και τον εκπρόσωπο της Crιdit Agricole S.A.
Οι φάκελοι των προεπιλεχθέντων υποψηφίων θα αποσταλούν από τις γαλλικές πρεσβείες των χωρών που συμμετέχουν στην κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας το αργότερο μέχρι τις 6 Μαΐου 2010, σε ηλεκτρονική μορφή.
Στις 20 Μαΐου 2010, με πρόταση της επιτροπής προεπιλογής της χώρας καταγωγής σας, θα συνταχθεί κατόπιν συννενόησης μεταξύ της Crιdit Agricole S.A. και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας η οριστική λίστα με τους 10 επιτυχόντες. Εφόσον εξετασθεί η υποψηφιότητά σας, το αποτέλεσμα θα σας κοινοποιηθεί από την πρεσβεία. Είτε θα γίνει δεκτή η υποψηφιότητά σας και θα σας χορηγηθεί η συγχρηματοδοτούμενη υποτροφία Crιdit Agricole S.A./ MAEΕ (με τον όρο βέβαια να γίνει οριστικά δεκτή η υποψηφιότητά σας και από το γαλλικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκαπίδευσης που έχετε επιλέξει), είτε θα απορριφθεί.

ΕΑΝ ΚΡΙΘΕΙΤΕ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ, ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. ΜΟΝΟ ΑΝ ΓΙΝΕΤΕ ΔΕΚΤΟΣ/Η ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΙΤΕ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ CREDIT AGRICOLE S.A./MAEE.

Η ολοκληρωμένη λίστα των επιτυχόντων θα δημοσιευθεί στη συνέχεια στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, της γαλλικής πρεσβείας, της Crιdit Agricole S.A. και των γαλλικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίσευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ;

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψιν είναι τα εξής:
η απόδοση του/της υποψηφίου/ας, όπως φαίνεται από την πρότερη πανεπιστημιακή του/της πορεία.,
η ποιότητα του επαγγελματικού σας σχεδίου,
το επίπεδο γαλλικής γλώσσας,
Σε περίπτωση ίσου βαθμού επιπέδου και ικανότητας, οι υπεύθυνοι του προγράμματος θα ευνοήσουν τους υποψήφιους με χαμηλά εισοδήματα.
Οι συζητήσεις της επιτροπής δεν γίνονται αντικείμενο κοινοποίησης , Πρόκειται για οριστικές αποφάσεις που δεν επιδέχονται καμία απολύτως αμφισβήτηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:

αναλυτική βαθμολογία, πτυχία, ειδίκευση, σειρά κατάταξης κλπ
βιογραφικό σημείωμα, στα γαλλικά ή τα αγγλικά, μία ή δύο σελίδες το ανώτερο
το επαγγελματικό σας σχέδιο, στα γαλλικά ή τα αγγλικά, μία ή δύο σελίδες το ανώτερο. Πρέπει να περιλαμβάνει: σύντομη περιγραφή των σπουδών σας, ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία σας, τους λόγους που επιθυμείτε να λάβετε συμμετοχή στο πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων υποτροφιών και τις επαγγελματικές σας προοπτικές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ