Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων 2010: Ηλεκτρολογία

Από Γ. Τσαλίκης 1 Μαρτίου 2010

Από το βιβλίο «Ηλεκτρολογία» της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βιδιαδάκη, Χ. Κανελλόπουλου, Α. Μπινιάρη, Γ. Χατζαράκη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.
1. Ηλεκτρικά κυκλώματα – Μετρήσεις

1-1 Νόμος του Ohm.

1-2 Νόμοι του Kirchoff.

1-3 Βασικές εφαρμογές του νόμου του Ohm και των νόμων του Kirchoff.
1-3-1 Συνδεσμολογία αντιστάσεων.
1-3-2 Συνδεσμολογία πηγών τάσης.
1-3-3 Διαιρέτες τάσης και ρεύματος.

1-4 Εναλλασσόμενο ρεύμα.

1-5 Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος – εναλλασσόμενης τάσης.

1-6 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση.

1-7 Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενου ρεύματος

1-8 Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα.
1-8-1 Ωμική αντίσταση στο Ε. Ρ.
1-8-2 Πηνίο στο Ε. Ρ.
1-8-3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ.

1-9 Σύνθετα κυκλώματα – Σύνθετη αντίσταση.
1-9-1 Κύκλωμα RL σε σειρά.
1-9-2 Κύκλωμα RLC σε σειρά – Συντονισμός σειράς. 1-10 Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα.
4. Ηλεκτρονικά

Γενικά:

4-1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα.

4-2 Αγωγιμότητα των ημιαγωγών.
4-2-1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί.
4-2-2 Ημιαγωγοί πρόσμιξης.

4-3 Επαφή p-n.
4-3-1 Πόλωση της επαφής p-n.
4-3-2 Χαρακτηριστική καμπύλη της επαφής p-n.

4-4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής.

4-5 Εφαρμογές των διόδων.
4-5-1 Μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης (ac) σε συνεχή τάση (dc).
4-5-2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις.

4-6 Κρυσταλλοτρίοδος (transistor)
4-6-1 Λειτουργία του τρανζίστορ

4-7 Ενισχυτής
4-7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών

4-10 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Integrated Circuits, IC).

4-11 Ερωτήσεις – Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην ύλη).

4-12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Digital Electronics).

4-13 Πραγματοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων.

4-14 Συστήματα αρίθμησης.

4-16 Άλγεβρα Boole.

4-17 Λογικές Πύλες (Gates).

Σημείωση
Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμογές, οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα προβλήματα, που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα-εξεταστέα ύλη και που περιέχονται στο βιβλίο της «Ηλεκτρολογίας».